Kontroll av företagsstorlek

För att säkerställa rättvis konkurrens mellan registranter och likabehandling när det gäller avgifterna ansvarar Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för att kontrollera storleken på företag som gör gällande att de har rätt till avgiftsnedsättning för små och medelstora företag (SMF).

Om du anger i Reach-IT att ditt företag är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag, och därmed gör gällande att företaget har rätt till avgiftsnedsättning för SMF, kan Echa när som helst kontrollera om ditt företag är ett litet eller medelstort företag.

Felaktiga uppgifter om företagets storlek kan få allvarliga konsekvenser. Se avsnittet "Hur du ska fastställa storlekskategorin för företaget". Om du inser att du har angivit fel storlek på företaget läser du avsnittet "Vad du ska göra om du felaktigt angav SMF företag som storlekskategori".

Under kontrollförfarandet ombeds du lämna in handlingar som styrker den angivna storlekskategorin. Om dessa handlingar inte ger tillräckligt stöd för att fastställa företagets storlekskategori eller om de inte styrker den storlekskategori som företaget har angivit meddelar Echa detta i ett beslut och utfärdar relevanta tilläggsfakturor.

Om inte fakturan för den återstående registreringsavgiften betalas innan förfallodagen upphävs det ursprungliga beslutet om registrering, där ett registreringsnummer tilldelades. Då får det först tilldelade registreringsnumret inte användas längre.

Mer ingående information om förfarandet finns i avsnitten nedan.

 

Begärda styrkande handlingar
  1. Styrkande handlingar* som visar företagets ägarstruktur på inlämningsdagen (registrering, uppdaterad registrering, anmälan m.m.) i Reach-IT, inklusive för alla direkta och indirekta partnerföretag och anknutna företag, i tidigare och senare marknadsled, med hänsyn till aktier, rösträtt eller annat utövande av inflytande som är relevant för att fastställa anknytning/partnerskap i den mening som avses i artikel 3 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

    *Som styrkande handlingar som visar företagets aktieägare kan något av följande komma på fråga, inbegripet de senaste ändringarna med tilldelning av aktier: utdrag från handelsregistret, bolagsordning, registreringshandlingar, stiftelseurkund, företagets aktiebok m.m.

  2. Kopior av den fullständiga uppsättningen officiella räkenskaper (reviderade om tillämpligt) inklusive åtföljande kommentarer och årsredovisningar, eller den fullständiga uppsättningen årliga skattedeklarationer för de två senast godkända redovisningsperioderna före tidpunkten för varje inlämning, samt av de dokument som avser alla eventuella partnerföretag och/eller anknutna företag enligt artiklarna 3, 4 och 6 i bilagan till kommissionens rekommendation.

  3. Officiellt intyg/uppgifter från en offentlig myndighet** som styrker personalstyrkan motsvarande antalet årsarbetskrafter, i enlighet med artikel 5 i bilagan till kommissionens rekommendation, för var och en av de två senast godkända redovisningsperioderna innan tidpunkten för varje inlämning. Om dessa uppgifter finns i verksamhetsberättelsen eller bokslutskommentarerna respektive noterna behöver inga sådana dokument lämnas in.

    **Ett officiellt intyg med uppgifter om företagets personalstyrka kan bland annat erhållas från följande nationella/lokala inrättningar: skatte-/inkomstmyndigheter, försäkringskassor, arbetsbyråer, statistikkontor, sjukförsäkringsinstitut, privata sjukvårdsförsäkringsbolag m.m.

Skicka de handlingar som angivits i punkterna 1, 2 och 3 ovan för alla direkta och indirekta partnerföretag och anknutna företag, i tidigare och senare marknadsled, med hänsyn till aktier, rösträtt eller annat utövande av inflytande som är relevant för att fastställa anknytning/partnerskap i den mening som avses i artikel 3 i bilagan till kommissionens rekommendation.

Obs! Om företaget och/eller något av dess partnerföretag eller anknutna företag upprättar koncernredovisning eller tas upp i ett annat företags redovisning genom konsolidering ska koncernredovisningen inklusive dess bokslutskommentarer och noter skickas in.

Om du är den enda representanten bör bedömningen av om företaget har rätt till nedsättning för SMF göras med hänsyn till personalstyrka, omsättning och uppgifter från balansräkningen för tillverkare utanför gemenskapen, formulerare för en blandning eller producenter av en företrädd vara, inbegripet relevanta uppgifter om anknutna företag och partnerföretag till sådana tillverkare, formulerare eller producenter, i enlighet med rekommendation 2003/361/EG.

 

Slutsatser av kontrollen

Efter undersökningen kan Echa begära in ytterligare handlingar vid behov. När de kompletterande handlingarna har lämnats in meddelar Echa dig om vilka slutsatser som dragits.

  • Om det har bekräftats att företaget har rätt till reducerade avgifter meddelar Echa helt enkelt slutsatserna från kontrollen och utfärdar inga tilläggsfakturor (mellanskillnad eller administrativa avgifter).
  • Om de styrkande handlingarna visar att företaget är större än den storlekskategori som angivits vid tidpunkten för inlämning skickar Echa ett beslut med den fastställda storlekskategorin och utfärdar fakturor för återstoden av den registreringsavgift som gäller för den korrekta storlekskategorin och tillämplig administrativ avgift.

Om registranten under kontrollförfarandet inte alls eller inte i tillräcklig omfattning tillhandahåller styrkande handlingar anses registranten inte ha rätt till avgiftsnedsättningar för SMF. Då kommer Echa att fakturera registranten den återstående standardavgiften och den administrativa avgiften för stora (inte små och medelstora) företag.

Om du vill att beslutets lagenlighet prövas kan du, enligt artikel 94.1 i Reach-förordningen och artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, väcka talan vid tribunalen (en del av Europeiska unionens domstol) inom två månader från det att du tagit del av beslutet. På Europeiska unionens domstols hemsida  hittar du användbara länkar till de lagtexter som reglerar förfarandet och en checklista för ansökningar.

 

Fakturor med mellanskillnad och administrativa avgifter

Som förklarats i det föregående avsnittet tar Echa ut den återstående avgiften för företagets storlekskategori samt en administrativ avgift från registranter som felaktigt har gjort gällande att de har rätt till en avgiftsnedsättning, i enlighet med artikel 13.4 i förordningen om företags avgifter (EG) nr 340/2008. Avgiftens storlek fastställdes ursprungligen i Echas styrelses beslut MB/D/29/2010 från Echas styrelse om klassificering av avgiftsbelagda tjänster, som ändrats genom styrelsens beslut MB/21/2012/D och styrelsens beslut MB/14/2015.

Om de styrkande handlingar som du lämnade in under kontrollförfarandet inte bekräftar den kategori av SMF som angavs vid inlämnandet (registrering, uppdaterad registrering, anmälan m.m.) tar Echa följaktligen ut återstoden av den avgift som gäller för det berörda företaget i rätt storlekskategori samt tillämplig administrativ avgift.

Om du under kontrollförfarandet inte alls eller inte i tillräcklig omfattning tillhandahåller styrkande handlingar anses du inte ha rätt till avgiftsnedsättningar för SMF. Då kommer Echa att fakturera dig den återstående standardavgiften och den administrativa avgiften för stora företag (inte SMF).

Slutligen, om du korrigerar företagets storlek efter att ha kontaktats av Echa kan du få 50 procents nedsättning av den administrativa avgiften under vissa förutsättningar. Detta förklaras i detalj i avsnittet "Vad du ska göra om du felaktigt angav SMF som storlekskategori".

Se avsnittet Administrativa avgifter om du vill veta mer om avgifterna för olika företagsstorlekar.

 

Upphävande av registreringsbeslut

Registranter som inte kunnat visa att de har rätt till de avgiftsnedsättningar för SMF som de har gjort gällande måste betala de fastställda avgifterna som meddelats i Echas beslut som avslutade kontrollförfarandet och i respektive fakturor, inom de fastställda tidsfristerna.

Ett första förfallodatum för betalningen anges i de tilläggsfakturor som utfärdats efter kontrollen av SMF. Om betalningen inte erhålls förlängs förfallodatumet en gång till. Om registranten inte betalar hela beloppet innan det förlängda förfallodatumet upphäver Echa det tidigare beslutet om att godkänna registreringen. Då får registreringsnumret inte användas längre och det inaktiveras i Echas databas. Dessutom återbetalas inte de delar av registreringsavgiften som betalats vid registreringens inlämnande. Företaget får ett meddelande om upphävandebeslutet och Echa informerar de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Registranter får i enlighet med artikel 20.5 i Reach-förordningen överklaga upphävandebeslutet till Echas överklagandenämnd inom tre månader från det att de har tagit del av ett sådant beslut. Överklagandeförfarandet beskrivs i webbplatsens avsnitt om överklagandenämnden. 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)