Avgifter för små och medelstora företag enligt förordningen om biocidprodukter

Små och medelstora företag (SMF) som är etablerade inom Europeiska unionen kan få förmånen av avgiftsnedsättningar enligt biocidproduktförordningen, beroende på deras storlek och förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. För att kunna få denna förmån måste företagen lämna in handlingar som styrker deras rätt till en sådan nedsättning före själva ansökan. Villkoren och anvisningarna om hur du lämnar in handlingarna för SMF-kontroll beskrivs mer utförligt nedan.

Innan du begär en SMF-kontroll ska du bekanta dig med EU:s gällande definition. Kommissionens rekommendation 2003/361/EG är den enda giltiga grunden för hur villkoren fastställs när det gäller kvalificering av ett företag som mikroföretag, litet eller medelstort företag.

Erkännande av SMF-status

Innan du lämnar in en ansökan till kemikaliemyndigheten för godkännande, förnyelse eller införlivande i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 för ett verksamt ämne eller för unionsgodkännande av en biocidprodukt eller biocidproduktfamilj, vilken inlämnas i enlighet med artiklarna 7.1, 13.1, 28.4, 43.1 respektive 45.1 av den förordningen och innehåller en begäran om avgiftsnedsättning för SMF, ska du som presumtiv sökande förse kemikaliemyndigheten med relevanta uppgifter som styrker att företaget har rätt till sådan nedsättning på grund av status som SMF i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG.

Ämnen och produkter som omfattas av avgiftsnedsättning

Observera att företag endast kan få förmånen av avgiftsnedsättningar om det verksamma ämnet inte är ett kandidatämne för substitution eller om produkten inte innehåller ett verksamt ämne som är kandidatämne för substitution.

Om ansökan gäller ett sådant ämne eller produkt kan företaget därför inte heller efterfråga en SMF-kontroll.

Välja rätt företagskategori

Om det gäller ansökan om godkännande, förnyelse eller införlivande av ett verksamt ämne i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 är det storlekskategorin för tillverkaren av det verksamma ämnet etablerad inom unionen som avgör rätten till avgiftsnedsättning.

Om det gäller en ansökan om produktgodkännande eller förnyelse av produktgodkännande är det storlekskategorin för presumtiv tillståndsinnehavare etablerad inom unionen som avgör rätten till avgiftsnedsättning.

Om enheten som lämnar in ansökan t.ex. är en konsultfirma, är det därför viktigt att bedöma kundens storlek på företag.

Hur du ska fastställa storlekskategorin för företag

Stegvisa anvisningar om hur du fastställer ett företags storlekskategori.

Ta reda på mer

Styrkande handlingar
  1. Styrkande handlingar* som visar ägarstrukturen i företaget, inklusive alla direkta och indirekta delägare och anknutna företag, uppströms och nedströms, med hänsyn tagen till eventuella andelar, rösträtt eller annan typ av inflytande som är relevant för att fastställa anknytningar/delägarskap i den mening som avses i artikel 3 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

    *Något av följande kan tjäna som styrkande handlingar för att visa aktieägarna i ett bolag, inklusive de senaste tilläggen med tilldelning av aktier: Bolagsordning, införlivandedokument, stiftelseurkund, aktieägarböcker, mm.

  2. Kopior av de granskade offentliga finansiella räkenskaperna med tillhörande noter och årsredovisningar för de två senaste godkända finansiella räkenskapsåren samt dylika handlingar från alla delägarföretag och/eller anknutna företag i enlighet med artiklarna 3, 4 och 6 i bilagan till kommissionens rekommendation.

  3. Officiella intyg/information från en offentlig myndighet ** som bekräftar beräkningen av personalstyrkan i motsvarande antal årsarbetsenheter (AWU), i enlighet med artikel 5 i bilagan till kommissionens rekommendation, för var och en av de två senast godkända räkenskapsperioderna. Om denna information ingår i årsrapporterna eller i noterna till det reviderade bokslutet, är du inte skyldig att lägga fram dessa dokument.

    **Ett officiellt certifikat som ger information om bolagets beräkning av personalstyrkan kan erhållas från, men är inte begränsat till, några av följande nationella/lokala institutioner: skattemyndigheten, uppbördsmyndigheten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, statistikkontor, sjukförsäkringsinstitut, privata sjukförsäkringsföretag, etc.

Se till att skicka de handlingar som anges i punkt 1, 2 och 3 ovan för alla direkta och indirekta delägarföretag och anknutna företag, uppströms och nedströms, med hänsyn tagen till eventuella andelar, rösträtt eller annan typ av inflytande som är relevant för att fastställa anknytningar/delägarskap i den mening som avses i artikel 3 i kommissionens rekommendation.

Obs! Om företaget och/eller någon av dess delägare eller anknutna företag utarbetar koncernresultaträkningar eller ingår genom konsolidering i räkenskaperna hos ett annat företag, ska du skicka koncernredovisningen med tillhörande noter till dem.

Så gör du för att ansöka om erkännande av SMF-status och lämna styrkande handlingar

Företagen måste först av allt se till att de är bekanta med gällande definitioner för SMF och att nödvändiga dokument som anges i avsnittet om "styrkande handlingar" är tillgängliga, inte bara för företaget i fråga utan också för deras delägare och/eller anknutna företag.

Ansökan om SMF-status kan lämnas in med hjälp av verktyget R4BP 3. För att lämna in handlingarna måste tillverkaren av det verksamma ämnet eller den presumtiva tillståndsinnehavaren anmäla sig via ett Echa-konto och sedan gå till inlämningsverktyget R4BP. Gå till fliken "NEW APPLICATION" (ny ansökan) och välj att lämna in ansökan om "SM-APP – kontroll av SMF-status" (SM-APP – SME Verification). Inlämningsguiden hjälper dig sedan genom inlämningsprocessen.

Titta regelbundet efter uppgifter och meddelanden i R4BP 3. Det kan hända att myndigheter använder R4BP 3 för att be dig om information som du måste lämna inom en viss tidsfrist. Dessa förfrågningar visas under fliken "UPPGIFTER" (TASKS) i R4BP 3. Om du inte respekterar tidsfristen kan det hända att din ansökan avslås eller att utvärderingen görs utan hänsyn till information som lämnats för sent, beroende på var i processen ansökan befinner sig. Beslutet om din ansökan om erkännande av SMF-status meddelas via R4BP 3.

Anmäl dig till R4BP

Storleksbegränsningar när det gäller styrkande handlingar

Observera att storleken på var och en av bilagorna inte får överstiga 10 MB. Om du har väldigt stora bilagor eller fler än sex bilagor som ska lämnas in, kan du istället skapa ett zip-arkiv för samtliga filer och ladda upp zip-arkivet som bilaga.

 

Meddelande om och giltighetstiden för SMF-status

Inom 45 dagar från mottagandet av alla relevanta handlingar ska kemikaliemyndigheten fastställa om status som mikroföretag, litet eller medelstort företag kan erkännas.

Erkännande av ett företag som SMF gäller i 2 år för ansökningar som lämnas in enligt förordning (EU) nr 528/2012.

Beslutet som tagits av kemikaliemyndigheten när det gäller företagets SMF-status kan överklagas i enlighet med artikel 77 i förordning (EU) nr 528/2012.

Avgiftsnedsättningar

Avgiftsnedsättningar för ansökningar för godkännande, förnyelse av godkännande, införlivande i bilaga I för verksamma ämnen om tillverkaren är ett SMF etablerat inom unionen, förutom då det verksamma ämnet är ett kandidatämne för substitution:

Typ av företag Nedsättning (% av standardavgiften)
Mikroföretag

60

Litet företag

40

Medelstort företag

20


 

Avgiftsnedsättningar för ansökningar om beviljande och förnyelse av unionsgodkännande av biocidprodukter eller biocidproduktfamiljer, om den presumtiva tillståndsinnehavaren är ett SMF etablerat inom unionen, förutom då produkten innehåller ett verksamt ämne som är ett kandidatämne för substitution:

Typ av företag

Nedsättning (% av standardavgiften)

Mikroföretag

30

Litet företag

20

Medelstort företag

10

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)