Hur bestäms storlekskategorin för företaget?

Syftet med följande instruktioner steg för steg är att hjälpa dig att fastställa företagets storlekskategori i enlighet med kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

Steg 1

Det första steget för att ta fram underlag för att bestämma företagets storlekskategori är att fastställa om företaget, vid den tidpunkt när registreringsunderlagen lämnades in i Reach-IT/dokumenten för kontroll av små och medelstora företag i enlighet med biocidproduktförordningen lämnades in, är ett fristående företag eller om även partnerföretag eller anknutna företag enligt definitionerna i artikel 3 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG ska beaktas.

Generellt gäller följande:

  • Företaget är fristående om det inte klassificeras som ett partnerföretag eller ett anknutet företag enligt artikel 3 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG. Ett företag är till exempel fristående om det innehar mindre än 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag och om inget annat företag äger mer än 25 procent av företaget.
  • Ett företag betraktas som ett partnerföretag till ett annat företag om det, antingen ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag enligt artikel 3.3 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG, innehar minst 25 och högst 50 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.
  • Ett företag betraktas som anknutet till ett annat företag om det äger mer än 50 procent av rösterna i ett annat företag och/eller om det direkt eller indirekt kontrollerar eller har kapacitet att kontrollera ett annat företags verksamhet.

Ett företag kommer också att betraktas som anknutet om det finns en anknytning genom en individ eller grupp av individer som samarbetar, under förutsättning att företagen (helt eller delvis) är verksamma på samma eller "angränsande marknader" (marknader för produkter eller tjänster som ligger i ett tidigare eller senare marknadsled i förhållande till varandra).

  • Om 25 procent eller mer av företagets kapital eller röster är direkt eller indirekt kontrollerade, gemensamt eller separat, av ett eller flera offentliga organkan företaget inte betraktas som ett litet eller medelstort företag.

De investerare som anges i artikel 3.2 andra delstycket i bilagan till rekommendationen, till exempel universitet eller självständiga lokala myndigheter som har status som offentliga organ enligt den nationella lagstiftningen, berörs inte av denna regel. De kan äga mellan 25 och högst 50 procent i ett företag utan att det förlorar sin SMF-status.

Fortsätt till steg 2

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)