Översikt: jämförelse av tvistförfaranden för förhandsregistrerare och dem som gör förfrågningar

 

Förfarandet varierar något beroende på om ditt ämne omfattas av en förhandsregistrering eller en förfrågan. Om ditt ämne ska förhandsregistreras baseras förfarandet på artikel 30.3 i Reachförordningen. Om ditt ämne omfattas av en förfrågan baseras förfarandet på artiklarna

 

  Förhandsregistrering/SIEF Förfrågan

Vad innebär det?

Förhandsregistrering var möjlig till och med den 1 december 2008 om du tillverkade eller importerade ämnet före den tidpunkten.

Det går att göra en sen förhandsregistrering till och med den 31 maj 2017, om du börjar tillverka eller importera i mängder mellan 1 och 100 ton per år.

Efter förhandsregistreringen blir du medlem i ett SIEF (forum för informationsutbyte om ämnen) där alla diskussioner om likvärdighet och gemensamt utnyttjande av data äger rum.

Om du har för avsikt att börja tillverka eller importera ett ämne i större mängder än 1 ton per år och inte längre kan göra en sen förhandsregistrering måste du göra en förfrågan.

När du lämnar in en förfrågan till Echa kommer du att få kontakt med befintliga registranter av samma ämne. Sedan måste du diskutera gemensamt utnyttjande av data och gemensamt inlämnande med dem.

Tillåtlighetskontroll

Upp till 15 arbetsdagar (kan förlängas om Echa behöver begära mer information från den potentiella registranten)

Den andra partens tidsfrist för att lämna in styrkande dokumentation

10 arbetsdagar (om den andra parten inte lämnar in styrkande dokumentation inom 10 arbetsdagar avgör Echa tvisten enbart utifrån den dokumentation som lämnats in av den sökande)

Tidsfrist för att utfärda beslut efter att styrkande dokumentation inkommit från båda parter

2 månader

1 månad

Beslutets utfall/innehåll

Echa utfärdar antingen ett beslut som ger den potentiella registranten tillåtelse att hänvisa till de begärda studierna och/eller lämnar ut ett igenkänningstecken (token) som ger tillgång till det gemensamma inlämnandet, eller begär att de båda parterna ska fortsätta sina förhandlingar.

Anmärkning 1: Även efter att Echa utfärdat ett beslut om tillåtelse att hänvisa uppmuntras parterna att nå en frivillig överenskommelse.

Anmärkning 2: Om Echa utfärdar ett beslut med en begäran om att parterna ska fortsätta sina förhandlingar och parterna inte kan nå en överenskommelse vid förhandlingarna kan den potentiella registranten registrera en annan tvist rörande sina fortsatta ansträngningar.

Omfattningen av tillståndet att hänvisa

Endast studier på ryggradsdjur som är föremål för förhandlingar.

Alla studier som är föremål för förhandlingar.

Tillgång till gemensamt inlämnande

Igenkänningstecken (token) som ger tillgång till gemensamt inlämnande i Reach-IT (läs mer på webbsidan om gemensamt inlämnande)

Betalning?

Om Echa beviljar tillåtelse att hänvisa och/eller tillgång till gemensamt inlämnande kommer Echa inte att kräva något bevis på betalning. Den andra parten kan dock hänskjuta ärendet till behörig nationell domstol för att begära skälig kompensation.

Om Echa avser att bevilja tillåtelse att hänvisa och/eller tillgång till gemensamt inlämnande skickas först en begäran om bevis på betalning tillsammans med utkastet till beslut.

När beviset på betalning har tagits emot utfärdar Echa det slutliga beslutet.

Observera: Echa har ingen rättskapacitet för att bedöma huruvida kompensationen är skälig eller inte. Detta faller under de nationella domstolarnas exklusiva behörighet. Echa rekommenderar dock att betalningen åtminstone återspeglar de element som överenskommits under förhandlingarna.

Rättsmedel

Alla beslut i tvister kan överklagas till överklagandenämnden inom tre månader.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)