Vilken information du behöver

Minimikraven på information för registrering av ditt ämne anges i bilagorna VI–X till Reach. De rättsliga kraven (standardinformationskraven) är kumulativa och beror på hur mycket du tillverkar eller importerar av ditt ämne. För varje enskilt ämne kommer de exakta informationskraven att skilja sig åt beroende på mängd, användning och exponering samt ämnets egenskaper.

Denna information rapporterar du i ditt registreringsunderlag, som ska utarbetas gemensamt av alla företag som registrerar samma ämne. Registreringsunderlaget ska baseras på tillförlitliga testresultat eller information som erhållits på annat sätt om det är vetenskapligt motiverat.  Vissa informationskrav kan anpassas på grund ämnets karaktär.

Detaljerad specifik vägledning om hur man uppfyller informationskraven finns i tillämpliga underkapitel i Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömningar, kapitel R.7.

Inga nya undersökningar för att uppfylla informationskraven i bilagorna IX och X ska göras vid registreringen. I stället måste du ta fram ett testningsförslag, beskriva det i ditt registreringsunderlag och lämna in det till Echa.

Du behöver lämna tre huvudtyper av information i den gemensamma delen av ditt registreringsunderlag:

  1. Ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper.
  2. Ämnets miljöegenskaper.
  3. Ämnets hälsoegenskaper.

Kontrollera med dina medregistranter vilken information som redan finns och vilken du behöver inhämta eller generera. Du måste bedöma kvaliteten på faroinformationen. Trots skyldigheten att göra ett gemensamt inlämnande är varje registrant själv ansvarig för de uppgifter som de behöver för sin registrering.

Hur mycket information som behövs beror på den största mängd av ämnet som kommer att ingå i det gemensamma inlämnandet. Datadelning och gemensamt inlämnande är till för att de faktiska kostnaderna ska delas upp mellan samtliga medregistranter som behöver uppgifterna.

Beroende på ämnets egenskaper och den information som finns tillgänglig kan vissa tester inte utföras eller behöver inte utföras. Detta kallas att man gör ”anpassningar” (bilaga XI till Reach).  

I din del av registreringsunderlaget måste du också uppge företagsspecifik information om följande:

  • Ämnesidentifiering (beståndsdelar, föroreningar, tillsatser).
  • Användning och användningsförhållanden för ämnet under hela dess livscykel (från tillverkning till avfall).