Q&As

Vill du läsa svaren i avsnittet med vanliga frågor på ditt språk? I rullgardinsmenyn ovan kan du ändra språk.

Tillbaka

Biocidal Products Regulation

Treated articles

Hur uppfyller man biocidförordningen för utsläppande av behandlade varor på marknaden som har behandlats med eller innefattar biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen?
Enligt artikel 58.2 i biocidförordningen kan bara behandlade varor som behandlats med eller innefattar biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som är upptagna på förteckningen som upprättats enligt artikel 9.2 (unionsförteckningen över godkända verksamma ämnen) för den relevanta produkttypen och användningen, eller i bilaga I, och om alla villkor eller begränsningar som anges däri har uppfyllts, släppas ut på EU-marknaden. De verksamma ämnena i bilaga I till direktiv 98/8/EG överfördes till unionsförteckningen över godkända verksamma ämnen den 1 september 2013.
 
Enligt biocidförordningen måste den person som ansvarar för att en sådan behandlad vara släpps ut på marknaden även se till att den behandlade varan märks när 
 
1. ett påstående görs om varans biocidegenskaper,
2. det krävs enligt villkoren i godkännandet av det verksamma ämne som använts för behandling av varan.
 
Märkningen ska innehålla den information som anges i artikel 58.3 i biocidförordningen och måste vara lättbegriplig och synlig för konsumenten.
 
Mer information om behandlade varor finns i ”Note for Guidance on Frequently asked questions on treated articles” som finns på Echas webbplats på:
 
Observera att artikel 94.1 i biocidförordningen (ändrad genom förordning (EU) nr 334/2014 av den 11 mars 2014) tillåter utsläppandet på marknaden av varor som behandlats med biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som, även om de ännu inte godkänts, är under utvärdering, antingen inom ramen för arbetsprogrammet i enlighet med artikel 89.1 i biocidförordningen eller på grundval av en ansökan som lämnats in till den 1 september 2016 i enlighet med artikel 94.1. 
 
Texten till Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014 av den 11 mars 2014 om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 (biocidförordningen) om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden, finns på:
Är min produkt en behandlad vara, en biocidprodukt eller ingetdera?
Beslutet om huruvida en produkt är en biocidprodukt, en behandlad vara eller ingetdera måste alltid fattas från fall till fall, och med hänsyn tagen till samtliga egenskaper och funktioner, samt den avsedda användningen av en vara. 
 
Det är t.ex. sannolikt att ett påstående om att själva varan är skyddad genom en biocidbehandling betraktas som ett påstående om en biocidegenskap snarare än som ett uttryck för en biocidfunktion, och det är osannolikt att det leder till ett beslut om att varan ska betraktas som en biocidprodukt. 
 
Medlemsstaterna kan begära att Europeiska kommissionen, enligt artikel 3.3 i biocidförordningen, fattar ett beslut om huruvida en produkt är en biocidprodukt, en behandlad vara eller ingetdera. 
 
Mer information om behandlade varor finns i ”Note for Guidance on Frequently asked questions on treated articles” som finns på Echas webbplats på:
 
Vägledningen innehåller ett beslutsträd som kan hjälpa till vid beslutet om huruvida ett föremål som behandlats med eller avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter är en behandlad vara, en biocidprodukt eller ingetdera.
Föreskriver biocidförordningen några övergångsbestämmelser för märknings- och informationskrav för behandlade varor?
Biocidförordningen föreskriver inga övergångsbestämmelser för märkning av behandlade varor. Detta betyder att alla behandlade varor som släpps ut på marknaden från och med den 1 september 2013 måste uppfylla märknings- och informationskraven i artikel 58.3 och 58.4 i biocidförordningen. Lägg märke till att bestämmelserna i artikel 58.3 och 58.4 avser ”utsläppande på marknaden” och inte efterföljande distribution av den behandlade varan, och att det inte finns någon obligatorisk märkning av eventuella behandlade varor som redan fanns i distributionskedjan den 1 september 2013. 
 
Det måste betonas att lagstiftarens syfte vid införandet av märkningskrav för behandlade varor är att göra det möjligt för konsumenterna att göra medvetna val, underlätta tillämpningen och ge en översikt av deras användning. Den person som släpper ut den behandlade varan på marknaden ska se till att detta syfte respekteras och att märkningskraven för behandlade varor uppfylls.
Does Article 95 of the BPR apply to treated articles, i.e. can a mixture or article only be treated with or intentionally incorporate a biocidal product containing an active substance if the supplier has submitted a dossier or a letter of access to ECHA?

The requirements of Article 95 do not apply to active substances used only in treated articles governed by Article 58 of BPR. Article 95 applies only to active substances placed on the EU market in biocidal products, or with the intention of being used in biocidal products.

Categories Display