OECD:s och EU:s riktlinjer för testning

Vanligen bygger studierna för informationskraven enligt Reach om ekotoxicitet, toxicitet och fysikalisk-kemiska egenskaper på riktlinjer för testning. Dessa officiella riktlinjer har godkänts av OECD och EU.

Riktlinjerna för testning har uppdaterats och nya har tillkommit till följd av utvecklingen inom vetenskap och regel- och tillsynsfrågor. Med denna webbsida ger Echa stöd till registranterna genom att visa hur riktlinjerna kan användas för att uppfylla informationskraven enligt Reach. Till exempel beskrivs den roll nya riktlinjer för testning spelar inom testningsstrategier, när så är lämpligt. Denna information ges innan Echas vägledning formellt uppdateras.

Echas "Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning" kan behandla vissa av riktlinjerna. I dessa fall bör du också läsa vägledningen som tillägg till informationen på denna sida.

Den särskilda referensen i detta avsnitt ges till OECD:s riktlinje för testning och till EU:s testmetoder när dessa finns.

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)