It-undersökningar av registreringsunderlag

Echa vidtar åtgärder för att förbättra informationskvaliteten i registreringsunderlagen med syftet att uppfylla det första strategiska målet "att maximera tillgången till data av hög kvalitet som stöd för en säker tillverkning och användning av kemikalier". Som ett led i denna verksamhet har Echa dragit nytta av sina erfarenheter från utvärdering av registreringsunderlag och överfört de vanligaste bristerna till datorstyrda algoritmer som kan användas till att söka igenom hela databasen. Det ger kemikaliemyndigheten en bättre översikt över kvaliteten på registreringsdata och hjälper till att hantera de funna inkonsekvenserna mer effektivt.

Resultaten av de inledande undersökningarna vidarebefordras till registranter via informella brev, som också innehåller råd om hur man rättar till de eventuella inkonsekvenserna. Kemikaliemyndigheten förväntar sig att företagen tar dessa brev på allvar och spontant uppdaterar sina registreringsunderlag och tar itu med de angivna problemen samt även tar till sig dessa kunskaper så att de inte upprepar dessa misstag i framtida inlämningar. Dessa brev ger företagen tillfälle att förbättra sina underlag innan Echa vidtar rättsligt bindande åtgärder, t.ex. kontroller av att kraven är uppfyllda.

Intermediärer

När det gäller registrering av intermediärer som tillverkas och används under strängt kontrollerade förhållanden ger Reach möjlighet att utnyttja mindre omfattande registreringskrav och låta bli att ta fram en kemikaliesäkerhetsrapport. Arbetstagare, konsumenter och miljön kan utsättas för negativa hälsoeffekter från ämnen som registrerats som intermediärer, men inte motsvarar definitionen på intermediärer och/eller strängt kontrollerade förhållanden och för vilka det saknas information om deras farlighet och risker i registreringsunderlaget. Därför kontrollerar Echa aktivt efterlevnaden hos den här typen av underlag.

 

Supporting material

Ämnesidentifiering

Korrekt och konsekvent ämnesidentifiering (SID) är grundvalen för alla Reach-förfaranden. Det är varje registrants skyldighet att lämna en utförlig karakterisering av identiteten hos det ämne som de tillverkar eller importerar. Detta ansvar kan inte enbart vila på ledaren för det gemensamma inlämnandet i forumet för informationsutbyte om ämnen (SIEF).

I de årliga framstegsrapporterna om utvärdering enligt Reach framgår det att ämnesidentifiering utgör en av de vanligaste bristerna i de registreringsunderlag som lämnas till kemikaliemyndigheten. Echa har därför genomfört en IT-undersökning av alla Reach-registreringsunderlag med avseende på de informationsuppgifter som krävs för ämnesidentitet.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)