Vägledningsdokumenten ska göra det lättare att genomföra lagstiftningen inom Echas ansvarsområde genom att beskriva god praxis för hur skyldigheterna ska uppfyllas. Dokumenten tas fram i samverkan med flera olika intressenter: industrin, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer.

 

Vägledningsdokument

Bild
Dessa dokument har tagits fram i samverkan med flera intressenter: industrin, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer. I dokumenten beskrivs god praxis för hur skyldigheterna ska fullgöras, vilket ska göra det lättare att genomföra lagstiftningen inom Echas ansvarsområde.

 

Faktablad

Bild
Dessa dokument behandlar särskilda huvudpunkter som rör ett urval av de viktigaste ämnena inom Echas ansvarsområde, däribland kemikalielagstiftningen och it-verktyg, och som inte redan tas upp i vägledningsdokumenten och handböckerna.

 

Praktiska vägledningar

Bild
Dessa dokument innehåller praktisk information om kraven i Reach, CLP och BPR och bästa praxis för hur de ska uppfyllas.

 

Kortfattad vägledning

Bild
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) producerar en serie kortfattade versioner av Reach-vägledningar för att göra motsvarande vägledningar från myndigheten mer tillgängliga för industrin.

 

Tabell om samrådsförfarandet

Bild
Läs om de olika stegen för att uppdatera och ta fram vägledningsdokument

 

Format

Bild
Här kan industrin och myndigheterna ladda ner mallarna för användning i samband med Reach, CLP och BPR.