Användare av kemikalier

Kemikalier används av de allra flesta, från de stora industrierna till de allra minsta företagen. Farliga kemikalier är märkta för att upplysa om riskerna och bidra till att undvika olyckor. Dessutom tillhandahålls säkerhetsdatablad. Ju farligare ämnet eller blandningen är som du använder, desto mer krävs av dig och din leverantör.

Du kanske redan har infört bra riskhanteringsmetoder, men känner du till alla dina lagstadgade rättigheter och skyldigheter? Dessutom tillhandahålls säkerhetsdatablad. Ju farligare ämnet eller blandningen är som du använder, desto mer krävs av dig och din leverantör.

Hur använder du kemikalier?

Kemikalier kan användas på många sätt. De kan

  • blandas till nya sammansättningar och släppas ut på marknaden,
  • användas för att tillverka varor (såsom bildäck, papper, möbler och kläder),
  • vara en del av en process (såsom rengöring, färgning eller smörjning),
  • användas i en tjänst du erbjuder (såsom kemtvätt, bilreparation, konstruktion eller målning).  

Din roll är tydlig: som nedströmsanvändare ska du främja säker användning av kemikalier i enlighet med Reach och CLP. 

Du är nedströmsanvändare om

  • du är etablerad i EES, och
  • leverantören av det ämne eller den blandning du använder också är etablerad i EES, och
  • du använder kemikalier i din industriella eller yrkesmässiga verksamhet, enligt beskrivningen ovan.

Du är inte nedströmsanvändare i följande fall:

  • Leverantören av ett ämne du använder är etablerad utanför EES och har inte någon enda representant som registrerar ämnet och ser till att det får tillträde till EU-marknaden. I så fall är du importör
  • Du förvarar bara kemikalier och släpper ut dem på marknaden (utan att förändra deras sammansättning eller förpackning). Då är du distributör
  • Du köper en produkt och använder den själv i ett sammanhang som inte är industriellt/yrkesmässigt. Då är du konsument

Vad ska jag göra?

Nedströmsanvändare har ingen registreringsplikt, men de måste: 

 

Säker användning av kemikalier

Alla företag som hanterar kemikalier industriellt och yrkesmässigt har rättslig skyldighet att ansvara för att de används säkert.

Du måste uppfylla kraven i Reach oavsett hur stort ditt företag är och vilken plats det har i distributionskedjan. Du måste tillämpa de driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder som ingår i säkerhetsdatabladen du får från leverantören.

Du måste också underrätta dina leverantörer om hur du använder deras kemikalier, särskilt om dina användningar inte täcks av den information du får eller om säkerhetsråden inte är anpassade för dina användningar.

 

Säker leverans av blandningar

Om du bereder blandningar av kemikalier och släpper ut dem på marknaden har du det viktiga ansvaret att se till att kunderna kan använda produkterna på ett säkert sätt.

Du måste förmedla relevant information om säker användning till kunderna. Du måste också klassificera varje blandning innan du släpper ut den på marknaden. Om blandningen är farlig måste du märka den så att yrkesverksamma och konsumenter vet hur de ska hantera riskerna.

Viktiga förändringar har varit i kraft sedan den 1 juni 2015 – de farliga blandningar du släpper ut på marknaden måste klassificeras, märkas och förpackas i enlighet med den nya CLP-kraven.

Genom att kommunicera effektivt med dina leverantörer och kunder kan du se till att relevant information sprids till hela distributionskedjan.

 

Använd biocidprodukter endast för deras angivna ändamål

Biocidprodukter är farliga till sin karaktär och kan vara skadliga för människor, djur och miljön. Verksamma ämnen godkänns endast för användning i specifika produkttyper. Särskilda krav gäller för märkning och förpackning av biocider för att se till att de kan användas på ett säkert sätt.

Categories Display