Enda representant

Företag utanför EES kan utse en Europabaserad enda representant som tar över företagets arbetsuppgifter och ansvar som importör enligt Reach. Detta kan förenkla tillträdet till EES-marknaden för företagets produkter, säkra tillgången och minska ansvaret för importörer.

En person som ska fungera som enda representant måste

 • vara en fysisk person eller juridisk enhet som är fysiskt etablerad i EES, 
 • ha tillräcklig kunskap om den praktiska hanteringen av ämnena och om uppgifter om ämnena,
 • utses genom ömsesidig överenskommelse med en tillverkare, formulerare eller tillverkare av varor som är etablerad utanför EES,
 • ansvara för att de rättsliga kraven på importörer enligt Reach uppfylls.

Enda representanter kan företräda mer än en leverantör utanför EES men måste hålla informationen om de olika leverantörerna åtskild.

Företaget utanför EES måste underrätta importören eller importörerna i samma distributionskedja om att du har utsetts till enda representant. Dessa importörer betraktas sedan som nedströmsanvändare enligt Reach.

Du är inte enda representant om

 • din leverantör utanför EES är en distributör,
 • din enda roll är att fungera som tredjepartsrepresentant för datadelningsprocessen enligt Reach.

Vad ska jag göra?

Du har de registreringsskyldigheter som gäller för en importör och måste dessutom uppfylla ytterligare krav som följer av din roll som enda representant.

 

Förbereda och göra en registrering

Du måste registrera ämnet hos Echa. Det finns en grundregel: inga data, ingen marknad.

Du måste lämna uppgifter om ämnets egenskaper och faror, inklusive hur det kan användas på ett säkert sätt. Hur mycket information som behövs beror på mängden som importeras och vilka faror som är förknippade med ämnet. Ju mindre mängd av ämnet och ju färre faror det medför, desto mindre information behöver du lämna.

Du måste kontrollera om ämnet har förhandsregistrerats. Om inte, och om det uppfyller kraven för sen förhandsregistrering, måste du registrera det senast den 31 maj 2018. Om inte måste du registrera ämnet innan du kan släppa ut det på EES-marknaden.

Registreringen görs gemensamt med tillverkare och EES-importörer av samma ämne. Dessutom måste de data som krävs för registreringen delas med dem.

Vad du och företaget utanför EES behöver göra beskrivs i Vägledningen för registrering och på webbsidorna för tillverkare utanför EU.

De specifika krav som gäller för dig utöver kraven för importörer är att

 • tillhandahålla information till importörer (nu nedströmsanvändare) så att de kan sammanställa säkerhetsdatablad och föra register över tillgången till de senaste uppdateringarna av säkerhetsdatabladen under din fortsatta verksamhet,
 • utarbeta och hålla uppdaterat ett register över importörer och de mängder som importeras av var och en av dem, på begäran överlämna registret till tillsynsmyndigheterna,

 

vidta åtgärder för ämnen som inger mycket stora betänkligheter.

Om ett ämne har identifierats som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter och finns upptaget i kandidatförteckningen för tillstånd enligt Reach utlöser detta ytterligare skyldigheter för EES-importörer och för dig.

 • För ett ämne som importeras som sådant eller i en blandning krävs en uppdatering av det befintliga säkerhetsdatabladet. I egenskap av enda representant (oavsett om du är den faktiska leverantören eller inte) är du skyldig att föra register över tillgången till uppdaterade säkerhetsdatablad.
 • För ett ämne som ingår i en importerad vara kan du ha skyldighet att under vissa förhållanden underrätta Echa inom sex månader från importen.

 

Förtydliga din roll när det gäller tillstånd

När du företräder ett företag utanför EES och ett av deras ämnen finns upptaget i förteckningen över ämnen för vilka det krävs tillstånd måste du underrätta företaget om konsekvenserna för deras produkt.

Om det inte finns några allmänna eller särskilda undantag från tillståndsförfarandet enligt Reach måste företaget utanför EES avgöra om de vill sluta exportera ämnet till EES-marknaden eller ansöka om tillstånd. Om företaget utanför EES väljer att ansöka om tillstånd kan du utses att agera för deras räkning.

 

Följa begränsningar

Om de risker för människors hälsa och miljön som orsakas av ett ämne inte kan hållas under kontroll kan ämnet bli föremål för begränsning i EES.

Detta kan innebära

 • totalförbud,
 • begränsning av saluföringen och särskilda användningar, eller
 • en begränsning av koncentrationen av ämnet i blandningar eller varor.

Exempel är förbudet mot asbest, begränsningarna av saluföring och användning av bly i smycken samt gränsen för koncentrationen av sexvärdigt krom i läderprodukter.

Du ska underrätta företaget utanför EES om en ny begränsning tillkommer och om följderna för deras produkt. Du är dessutom skyldig att föra register (oavsett om du är den faktiska leverantören eller inte) om tillgången på ett uppdaterat säkerhetsdatablad där information om den nya begränsningen ingår.

Categories Display