Tillverkare

Säker tillverkning och hantering av kemikalier kräver information och kunskap om ämnena vad gäller deras egenskaper, faror, användningar och eventuella risker. Ditt ansvar är att tillhandahålla den informationen och rådge dina kunder om hur de använder dina kemikalier på ett säkert sätt.

Du är tillverkare om

  • du som individ eller företag har din bas i EES, och
  • producerar eller utvinner ett kemiskt ämne.

Du är inte tillverkare enligt Reach om du bara bereder ämnen till blandningar eller använder kemikalier för att producera varor. I så fall är du nedströmsanvändare.

 

Vad behöver jag göra?

 

Få tillträde till marknaden

Planerar du att tillverka ett ämne för första gången?

Är det farligt?

Innan du börjar tillverka ämnet behöver du veta om det ska registreras och klassificeras samt klassificera varje farligt ämne som du släpper ut på marknaden.

 

Måste du registrera ett ämne?

Om du tänker tillverka ett ton eller mer av ett ämne per år måste du registrera det hos Echa. Detta innebär att lämna uppgifter om ämnets egenskaper och faror, inklusive hur det kan användas på ett säkert sätt.

Om du inte registrerar ämnet blir det olagligt att tillverka det och/eller släppa ut det på marknaden. Det finns en grundregel: inga data, ingen marknad.

Hur mycket information som behövs beror på mängden som tillverkas och vilka faror som är förknippade med ämnet. Ju mindre mängd av ämnet och ju färre faror det medför, desto mindre information behöver du lämna.

Syftet med informationen är att säkerställa att ditt ämne används på ett säkert sätt. Du måste hålla informationen aktuell och på begäran tillhandahålla den till dina kunder i ett säkerhetsdatablad. För farligare ämnen måste även konsumenterna informeras.

Registreringen görs gemensamt med andra tillverkare, importörer eller enda representanter för samma ämne. Dessutom måste du dela de data som krävs för registreringen med dem.

 

Tillverkar du ett farligt eller reglerat ämne?

Innan du släpper ut ett ämne på marknaden måste du kontrollera om det är farligt genom att tillämpa klassificeringsreglerna i CLP-förordningen. Varje ämne måste klassificeras oavsett i vilken mängd det levereras. 

a. Klassificering, märkning och förpackning är obligatorisk för alla farliga ämnen

Om ett ämne klassificeras som farligt gäller särskilda krav för märkning och förpackning. Du måste underrätta Echa om klassificeringen och märkningen inom en månad från det att en farlig produkt har släppts på marknaden. Du måste tillhandahålla relevanta uppgifter i säkerhetsdatabladet, använda faromärkning för att förmedla riskerna och se till att dina kunder hanterar ämnet eller blandningen på ett säkert sätt.

b. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Reach anger kriterier för att identifiera ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) avseende människors hälsa och miljön. Nya ämnen som uppfyller dessa kriterier identifieras ständigt. De tas upp i kandidatförteckningen över ämnen som kräver tillstånd, som uppdateras varje år i juni och december och offentliggörs på Echas webbplats.

Detta är första steget i tillståndsförfarandet enligt Reach, som syftar till att kontrollera riskerna med de farligaste ämnena på EES-marknaden och i slutänden ersätta dem med fungerande säkrare alternativ.

Ett beslut från EU-kommissionen att ta upp ett ämne i kandidatförteckningen utlöser ytterligare lagstadgade skyldigheter för dig som tillverkare att förmedla information om säker användning av ämnet till dina kunder.

Du kan fortsätta leverera ämnet, men du måste hålla reda på om det väljs ut och tas upp i tillståndsförteckningen. Detta kan vara en tidsfråga, och du kan välja att få en konkurrensfördel genom att sluta leverera ett ämne som inger mycket stora betänkligheter och ersätta det med ett säkrare alternativ.

c. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter och kräver tillstånd

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som överförts från kandidatförteckningen till tillståndsförteckningen kan inte släppas ut på EES-marknaden efter ett visst slutdatum, annat än om

  • ditt företag eller din direkta nedströmsanvändare beviljas tillstånd för en viss användning av ämnet, 
  • ett helt eller delvis undantag gäller, t.ex. om du använder ämnet för vetenskaplig forskning och utveckling.

Tillstånd krävs oavsett hur stor mängd av ämnet som används.

Om ämnet ingår i tillståndsförteckningen och inget undantag gäller måste du välja om du ska

  • sluta släppa ut ämnet på marknaden, eller
  • ansöka om tillstånd, eller
  • undersöka möjligheten att ett undantag kan gälla för dina direkta nedströmsanvändare.

Om du ska eller inte ska ansöka om tillstånd är ett företagsbeslut som beror på hur kritiskt ämnet är, om det går att ersätta det med ett säkrare alternativt ämne eller en säkrare alternativ teknik, kostnaden för att ansöka om tillstånd samt nyttan och riskerna med en fortsatt användning.

d. Ämnen som omfattas av begränsningar

Ämnen som utgör en oacceptabel risk för människors hälsa och miljön omfattas av begränsningar. Detta kan innebära

  • totalförbud,
  • begränsning av saluföringen och särskilda användningar, eller
  • en begränsning av koncentrationsnivåerna av ämnet i blandningar eller varor.

Exempel är bland annat förbudet mot asbest och de begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av fenylkvicksilverföreningar som gäller för ytbeläggningar, lim, tätningar och elastomerer.

Du måste följa kraven för begränsningen. Du måste vara medveten om eventuella begränsningar och hålla dig underrättad om nya krav som rör de ämnen du tillverkar. Echa offentliggör information och inleder offentliga samråd innan ett beslut om begränsning fattas.

Categories Display