Importör

EU-lagstiftningen ställer de högsta kraven i världen när det gäller kemikaliesäkerhet. Ditt ansvar är att se till att de kemikalier och produkter du för in i EES följer dessa krav. 

Du är importör om du köper en kemisk produkt direkt från en leverantör utanför EES och för in den på EES territorium.

Om din leverantör utanför EES har utsett en enda representant som ska registrera ämnet betraktas du som nedströmsanvändare enligt Reach.

Vad ska jag göra?

Det beror på vilken typ av produkt du importerar:

 • Ämnen (inklusive metaller)
 • Blandningar (t.ex. färger, smörjmedel)
 • Varor (t.ex. bildäck, möbler och kläder)

Du måste uppfylla ytterligare krav om du släpper ut farliga produkter på marknaden. 

 

Importerar du ämnen eller blandningar?

När du köper ett ämne direkt från ett företag utanför EES och för in det på EES territorium har du samma ansvar som en tillverkare. Du måste registrera ämnet för att få tillträde till EES-marknaden. 

När du köper blandningar gäller kraven för varje enskilt ämne som ingår.

 

Importerar du ämnen eller blandningar som är farliga eller föremål för reglering?

Innan du släpper ut ett ämne på EES-marknaden måste du kontrollera om det är farligt genom att tillämpa klassificeringsreglerna i CLP-förordningen. Du måste göra detta för varje ämne som sådant eller i en blandning, oavsett vilka mängder du levererar.

Klassificering, märkning och förpackning är obligatorisk för alla farliga ämnen och blandningar.

Om ett ämne eller en blandning klassificeras som farligt/farlig gäller särskilda krav för märkning och förpackning. Du måste underrätta Echa om varje farligt ämne du släpper ut på marknaden, som sådant eller i en blandning, inom en månad från att det släpps ut på marknaden. Du måste tillhandahålla relevanta uppgifter i säkerhetsdatabladet, använda faromärkning för att upplysa om riskerna och se till att dina kunder hanterar ämnet eller blandningen på ett säkert sätt.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Reach anger kriterier för att identifiera ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) avseende människors hälsa och miljön. Nya ämnen som uppfyller dessa kriterier identifieras ständigt. De tas upp i kandidatförteckningen över ämnen som kräver tillstånd, som uppdateras varje år i juni och december och offentliggörs på Echas webbplats.

Detta är första steget i tillståndsförfarandet enligt Reach, som syftar till att kontrollera riskerna med de farligaste ämnena på EES-marknaden och i slutänden ersätta dem med fungerande säkrare alternativ.

Om ett ämne du importerar som sådant eller i en blandning identifieras som ett SVHC-ämne och läggs till i kandidatförteckningen för ämnen som kräver tillstånd får du ytterligare en skyldighet: att förmedla information om säker användning av ämnet till dina kunder.

Du kan fortsätta leverera ämnet, men du måste hålla reda på om det tas upp i tillståndsförteckningen. Detta kan vara bara en tidsfråga, och du kan välja att få en konkurrensfördel genom att sluta leverera ett ämne som inger mycket stora betänkligheter innan du blir tvungen till det enligt lagen.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter och kräver tillstånd

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter och har överförts från kandidatförteckningen till tillståndsförteckningen kan inte släppas ut på EES-marknaden efter ett visst slutdatum, annat än om

 • du eller den direkta nedströmsanvändaren beviljas tillstånd för en viss användning av ämnet,
 • ett allmänt eller särskilt undantag gäller, t.ex. om du använder ämnet för vetenskaplig forskning och utveckling.

Tillstånd krävs oavsett hur stor mängd av ämnet som används.

Om ämnet finns upptaget i tillståndsförteckningen och inget undantag gäller måste du välja om du ska

 • sluta släppa ut ämnet på marknaden, eller
 • ansöka om tillstånd, eller
 • undersöka möjligheten att ett undantag kan gälla för dina direkta nedströmsanvändare.

Huruvida du ska ansöka om tillstånd eller inte är ett företagsbeslut som beror på hur kritiskt ämnet är, om det går att ersätta det med ett alternativt ämne eller en alternativ teknik, kostnaden för att ansöka om tillstånd samt nyttan och riskerna med en fortsatt användning.

Ämnen som omfattas av begränsningar

Ämnen som utgör en oacceptabel risk för människors hälsa och miljön omfattas av begränsningar. Detta kan innebära

 • totalförbud,
 • begränsning av saluföringen och särskilda användningar, eller
 • begränsning av koncentrationen av ett ämne i blandningar.

Ett exempel är begränsningen av toluen i lim och sprejfärg som är avsedda att säljas till allmänheten.

Du måste följa kraven för begränsningen. Du måste vara medveten om eventuella begränsningar och hålla dig underrättad om nya som rör ämnet du importerar. Echa offentliggör information och inleder offentliga samråd innan ett beslut om begränsning fattas.

 

Importerar du varor?

Du behöver information om ämnen som ingår i varorna. Det gäller särskilt följande:

 • Ingår ämnen som är avsedda att avges under användning av varan, till exempel i en parfymerad leksak eller soppåse? Om så är fallet, och ämnena ingår i dina importerade varor med över ett ton per år, måste du registrera dem, förutom om de redan har registrerats för det ändamålet.
 • Ingår några ämnen som inger mycket stora betänkligheter? Om så är fallet, och koncentrationen av ämnena är högre än ett visst värde, måste du ge dina kunder tillräckligt med information för att de ska kunna använda produkten på ett säkert sätt. Detta måste göras så snart ämnena läggs till i kandidatförteckningen. I vissa fall måste du även underrätta Echa.
 • Ingår några ämnen som omfattas av begränsningar i varor, t.ex. bly i smycken? Du måste följa begränsningarna och sluta med importen om det krävs.

Categories Display