Hjälp och vägledning

Ur företagets perspektiv

Smarta företag förvandlar dessa lagstadgade skyldigheter till affärsmöjligheter.

Kommunikation längs leverantörskedjan 

Detta är mer än ett verktyg för att förbättra kemikaliesäkerheten.

  • Det kan hjälpa dig att förutsäga tillgången på ämnen som är kritiska för din verksamhet.
  • Det kan hjälpa dig att förbättra dina kunskaper och din förståelse för hur kemikalier används samt dina insikter om hur efterfrågan kan komma att se ut i framtiden. Du kan bland annat använda det för att göra en översyn av din produktportfölj och fatta beslut om huruvida du behöver ta fram nya produkter.

Var proaktiv

Ett beslut om att reglera användningen av ett ämne på EU-nivå kan få långsiktiga följder för ditt företag. Det ger dig möjlighet att vara med i beslutsprocessen och föra fram säkrare alternativ om sådana finns tillgängliga.

Echa samråder regelbundet om inlämnade förslag för att

  • harmonisera klassificering och märkning av farliga ämnen 
  • identifiera ämnen som inger mycket stora betänkligheter
  • besluta vilka av de ämnen som inger mycket stora betänkligheter som ska kräva förhandsgodkännande
  • utfärda tillstånd för tillfällig användning av ämnen som inger mycket stora betänkligheter åt enskilda företag
  • begränsa viss användning av ämnen
  • identifiera aktiva biocider som är kandidatämnen för ersättning

följa upp hur ditt ämne är reglerat.

Reach

Nyidentifierade ämnen som inger mycket stora betänkligheter läggs regelbundet till i listan över kandidatämnen och tillståndsförteckningen, och nya begränsningar tillkommer. Om du håller dig uppdaterad om den rättsliga utvecklingen får du bättre möjligheter att förutsäga villkoren för din verksamhet och kan se över din produktportfölj och ta fram en lämplig affärsstrategi.  

Det är en komplicerad process i många steg innan ett farligt ämne är reglerat, och du kan följa upp processen för dina ämnen på vår webbplats. Echa publicerar information och genomför offentliga samråd i varje steg av godkännande- och begränsningsarbetet.

Biocider

Om du vill vara säker på att du begär ett produktgodkännande i tid måste du börja med att kontrollera statusen för de verksamma ämnen som produkten innehåller. Är ämnet godkänt eller när kan ett godkännande förväntas? Är ämnet en kandidat för ersättning?

Du kan också ta del av yttrandena från kommittén för biocidprodukter, som fattar beslut om säkerheten hos verksamma ämnen som är föremål för granskning och lämnar en rekommendation till Europeiska kommissionen om huruvida ämnet ska godkännas eller inte. Tidig tillgång till informationen kan hjälpa dig att fatta bättre affärsbeslut.


Kostnadsfritt stöd

Om du vill ha en allmän översikt eller mer specifik information om hur lagstiftningen fungerar kan du vända dig till de nationella stödfunktionerna eller till Echas stöd- och informationspunkt.

Om du behöver branschspecifik information och hjälp, kontakta din branschorganisation. De har god kännedom om lagstiftningen och erbjuder praktisk hjälp till sina medlemmar. En del av organisationerna har också egna stöd- och informationstjänster.

Om du vill ha information om EU-finansiering vänder du dig till Enterprise Europe Network. 

Om du har frågor om ett specifikt ämne kan du kontakta dina leverantörer och andra företag i leverantörskedjan. Ett av målen med lagstiftningen är att garantera säker användning med hjälp av förbättrad kommunikation i leverantörskedjan. 

Betalt stöd

Du kan välja att använda dig av en konsult och låta denne sköta dina skyldigheter enligt Reach. Men var noga – betala inte för tjänster som du inte behöver. Det finns en checklista som hjälper dig att fatta beslut om vem som är den bästa konsulten för dig. 

Ekonomiskt stöd

Du kan ha rätt till finansiering från EU eller från det medlemsland du kommer från, särskilt om du är en mindre aktör som är innovativ, skapar sysselsättning, är forskningsbaserad eller har fokus på långsiktig hållbarhet.

 

Sök finansiering på EU-nivå eller nationellt

Categories Display