REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Förordningen om biocidprodukter (biocidförordningen, förordning (EU) 528/2012) avser utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material och varor mot skadliga organismer såsom skadedjur och bakterier, genom de verksamma ämnena i biocidprodukten. Syftet med förordningen är att förbättra biocidproduktmarknadens funktionssätt inom EU och att samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för människor såväl som miljö.

Förordningen antogs den 22 maj 2012 och gäller sedan den 1 september 2013, med en övergångsperiod för vissa bestämmelser. Genom förordningen upphävs biocidproduktdirektivet (biociddirektivet, direktiv 98/8/EG).

Företag som har sin hemvist utanför EU omfattas inte av de skyldigheter som anges i biocidförordningen, inte heller om de exporterar sina varor till Europeiska unionen. Ansvaret för att uppfylla kraven i biocidförordningen såsom godkännande av verksamma ämnen och godkännande av biocidprodukter ligger i princip hos de importörer som har sin hemvist inom Europeiska unionen.

Importörer inom EU kan vända sig till sina leverantörer utanför EU och begära information som de kan behöva för att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. I egenskap av leverantör med hemvist utanför EU kan du stödja dina kunder (t.ex. importörer med hemvist inom EU) ytterligare genom att tillhandahålla tillräckligt med information för att de ska kunna fullgöra de skyldigheter för importörer som anges i biocidförordningen. Som ett första steg bör du helst skaffa dig kännedom om de relevanta skyldigheterna. Detta omfattar huvudsakligen följande punkter:

  • För alla biocidprodukter gäller att det krävs ett godkännande innan de kan släppas ut på marknaden, och de verksamma ämnena i en biocidprodukt måste ha godkänts i förväg. Det finns dock vissa undantag från denna princip. Exempelvis kan verksamma ämnen som omfattas av översynsprogrammet och biocidprodukter som innehåller dessa verksamma ämnen släppas ut på marknaden i väntan på ett slutligt beslut om godkännande. Tillfälliga produktgodkännanden för nya verksamma ämnen som fortfarande är under bedömning är också tillåtna på marknaden.
  • Syftet med biocidförordningen är att harmonisera marknaden på unionsnivå, förenkla godkännandet av verksamma ämnen och godkännandet av biocidprodukter samt införa tidsplaner för medlemsstaternas utvärderingar, opinionsbildning och beslutsfattande. Den främjar dessutom en minskning av antalet djurförsök genom införandet av obligatorisk datadelning och uppmuntran till att använda alternativa försöksmetoder.
  • Liksom i det tidigare biociddirektivet äger godkännandet av verksamma ämnen rum på unionsnivå och det efterföljande godkännandet av biocidprodukterna på medlemsstatsnivå. Detta godkännande kan utvidgas till att gälla i andra medlemsstater genom ömsesidigt erkännande. Genom biocidförordningen får sökandena emellertid även möjlighet till en ny typ av godkännande på unionsnivå (unionsgodkännande).

 

Godkännande av verksamma ämnen

Nya verksamma ämnen

Företag måste ansöka om godkännande av ett verksamt ämne genom att lämna in ett underlag till Echa. När valideringskontrollen har utförts av Echa gör den utvärderande behöriga myndigheten inom ett år en fullständighetskontroll och en utvärdering.

Befintliga verksamma ämnen

Bestämmelserna i förordningen om biocidprodukter (biocidförordningen) kommer också att gälla för ansökningar som lämnats in inom ramen för översynsprogrammet för verksamma ämnen i enlighet med biocidproduktdirektivet (biociddirektivet). Den 1 januari 2014 tog Echa över programmet från Europeiska kommissionens generaldirektorat Gemensamma forskningscentrumet (GD JRC).

Ämnen som fanns på marknaden innan den 14 maj 2000 och som utvärderats inom ramen för översynsprogrammet betecknas som befintliga verksamma ämnen.

Ytterligare uppgifter återfinns i avsnittet om förordningen om biocidprodukter.

 

Godkännande av biocidprodukter

Alla biocidprodukter måste godkännas innan de får göras tillgängliga på marknaden. Företagen kan välja mellan flera alternativa processer beroende på produkten och i hur många länder de vill sälja den.

Ytterligare uppgifter återfinns i avsnittet om förordningen om biocidprodukter.

 

Teknisk ekvivalens

Med teknisk ekvivalens avses likheten mellan två verksamma ämnen när det gäller deras kemiska sammansättning och faroprofil.

Vid bedömningen av teknisk ekvivalens jämförs ett verksamt ämne med ett ämne som redan är godkänt (referensämne) för att avgöra om de är ekvivalenta.

Ytterligare uppgifter återfinns i avsnittet om förordningen om biocidprodukter.

 

Godkända leverantörer

Biocidförordningen har som målsättning att säkerställa att kostnaderna för bedömning av verksamma ämnen fördelas jämt. Därför måste tillverkare av ämnen och importörer som inte berördes av översynsprogrammet eller inte var delaktiga i den ursprungliga ansökan avseende ett verksamt ämne, men som ändå har släppt ut detta verksamma ämne på marknaden, bidra till kostnaderna.

Å andra sidan ges dessa företag en rättvis möjlighet att köpa sig tillgång till uppgifterna. I detta syfte gäller principerna om obligatorisk datadelning.

Ytterligare uppgifter återfinns i avsnittet om förordningen om biocidprodukter.

 

Behandlade varor

I biocidförordningen fastställs regler för användning av varor som behandlats med, eller till vilka man avsiktligen tillfört, en eller flera biocidprodukter.

Enligt biocidförordningen får varor enbart behandlas med biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som är godkända inom EU. Detta innebär en förändring i förhållande till biociddirektivet, enligt vilket varor som importerats från tredjeländer fick vara behandlade med ämnen som inte är godkända inom EU, såsom trä som behandlats med arsenik.

Företagen måste dessutom vara beredda att tillhandahålla sina kunder information om den biocidbehandling som den vara som de säljer har genomgått. Om en konsument begär information om en behandlad vara måste leverantören tillhandahålla detta utan kostnad inom 45 dagar.

Ytterligare uppgifter återfinns i avsnittet om förordningen om biocidprodukter.