Distributör

Lagen erkänner den roll du har mellan tillverkare och kunder och din funktion att förmedla kommunikation om kemikaliesäkerhet i distributionskedjan. Det krävs ett aktivt deltagande från din sida för att skydda människor och miljö från kemiska risker. 

Du är distributör enligt Reach och CLP om du köper ett kemiskt ämne eller en blandning i EES, förvarar det eller den och sedan släpper ut ämnet eller blandningen på marknaden för någon annans räkning (även under ditt eget varumärke utan att förändra den kemiska sammansättningen).

Exempelvis är återförsäljare och grossister distributörer enligt Reach och CLP. 

Du är inte distributör i följande fall:

  • Du köper kemikalier från aktörer utanför EES och släpper ut dem direkt på marknaden i EES. Då är du importör
  • Du köper kemikalier i EES och blandar dem med andra kemikalier, späder dem eller (åter)fyller dem i behållare innan du levererar dem till andra. Då är du nedströmsanvändare

Vad ska jag göra?

Kommunikation inom distributionskedjan är ditt huvudansvar. 
 
Samma ansvar gäller för alla leverantörer av ämnen, blandningar och varor: tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och distributörer.

 

 

Om du säljer till industriella eller yrkesmässiga användare

Du måste förmedla säkerhetsinformation om faror och risker med de kemikalier du distribuerar:

Nedåt i distributionskedjan

Det viktigaste verktyget för kommunikationen är säkerhetsdatabladen, som kan utökas med exponeringsscenarier för varje identifierad användning.

För ett farligt ämne eller en farlig blandning

  • Du måste tillhandahålla säkerhetsdatabladet och se till att det finns på respektive nationella språk och innehåller den information som krävs enligt nationell lagstiftning, t.ex. om hälsa och säkerhet eller bortskaffande av avfall.
  • Se till att det farliga ämnet eller den farliga blandningen märks och förpackas korrekt

Detta innebär att följa kraven enligt CLP. Viktiga förändringar infördes den 1 juni 2015, bland annat nya piktogram och faroangivelser.

Läs mer i Inledande vägledning om CLP-förordningen.

Tänk på att märkning och förpackning av biocidprodukter och varor behandlade med biocidprodukter måste följa både CLP-förordningen och andra specifika krav.

För varor som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter.

Dessa är ämnen som identifieras enligt Reach och har allvarliga och ofta oåterkalleliga verkningar på människors hälsa och miljön. Du har skyldighet att tillhandahålla tillräcklig information till kunderna, åtminstone det farliga ämnets namn, så att varan kan användas på ett säkert sätt.

Uppåt i distributionskedjan

Dina kunder ska ge dig information som du kan förmedla till dina leverantörer längre upp i kedjan. Det kan vara:

  • Ny information om farliga egenskaper hos ämnen eller blandningar.
  • Information som kan innebära att riskhanteringsåtgärder som tas upp i säkerhetsdatabladet inte längre är ändamålsenliga.
  • Tillräcklig information om hur de använder ämnet så att användningen kan tas upp i registreringsunderlaget för ämnet.

På så sätt kan du hjälpa tillverkare och importörer att förstå hur deras ämnen används och registrera vissa eller alla användningar du har upplyst dem om.

Dina kunder kan sedan få den säkerhetsinformation de behöver för att följa Reach och CLP.

 

Om du säljer till konsumenter

Se till att farliga produkter märks och förpackas korrekt.

När en produkt (ett kemiskt ämne eller en blandning) identifieras som farlig måste den märkas och förpackas i enlighet med kraven i CLP-förordningen.

Det här ansvaret åligger tillverkare, formulerare, importörer och distributörer. Om du märker om eller förpackar om sådana produkter för att inkludera ditt eget varumärke har du samma ansvar.

Som leverantör av farliga produkter måste du se till att de märks och förpackas korrekt. Märkningen ska innehålla

  • faroinformationen på det eller de nationella språk som krävs,
  • kontaktuppgifter till leverantören i EU,
  • de nya faropiktogrammen, signalorden, faro- och skyddsangivelserna som är obligatoriska enligt CLP.

Fram till den 1 juni 2017 får du sälja blandningar märkta på det gamla sättet om du kan styrka att de fanns i distributionskedjan före den rättsliga tidsfristen för bytet, den 1 juni 2015.

Kom ihåg att det finns ytterligare krav på märkning och förpackning av behandlade varor som anges i biocidförordningen.

Svara på frågor från konsumenter

Enligt Reachförordningen och biocidförordningen har konsumenter rätt att fråga och få reda på om de varor du säljer till dem innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter över en viss koncentration. Detta gäller även varor som har behandlats med biocider.

Du måste svara på frågan utan kostnad inom 45 dagar. Du måste lämna tillräckliga uppgifter och råd om hur varan används på ett säkert sätt eller information om biocidbehandlingen av den behandlade varan. Kontakta din leverantör för kompletterande uppgifter du kan behöva.

Typiska exempel på produkter som konsumenten har rätt att fråga om är kläder, möbler, hushållsredskap, sportutrustning och andra varor för daglig användning.

 

Ha klart för dig vilka kemikalier du lagrar och levererar

Innan du släpper ut ett ämne, en blandning eller en vara på marknaden måste du först se till att den är laglig på EES-marknaden. Kontrollera om den uppfyller de villkor som beskrivs i avsnitten "Tillverkare" eller "Importör" och kontakta din leverantör.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display