Workshoppar om distributionskedjan

Ersättning är en svår uppgift – många krav på resultat och ekonomi behöver uppfyllas, det krävs god kännedom om alternativens faro- och riskprofiler och en livscykelbedömning av den planerade ersättningen kan komma att behövas. Företagen klarar inte detta på egen hand: de behöver tala med sina kunder och leverantörer. Samarbete inom distributionskedjan är därför en viktig drivkraft för att ta fram och införa säkrare alternativ.

Echa har föreslagit att medlemsstaterna och intressenterna ska anordna workshoppar för att fastställa hur man kan hantera särskilda utmaningar i samband med ersättning och även engagera företag i distributionskedjan som är intresserade av att identifiera säkrare alternativ som kan tillgodose en viss funktion och ett visst slutanvändningskrav.

Workshopparna skulle ge deltagarna möjlighet att lära sig mer om tekniska och funktionella behov av kapacitetsuppbyggnad och utbildning på operativ nivå vid företagen. 

Dessa workshoppar skulle normalt hållas på medlemsstatens nationella språk, eller alternativt på engelska på europeisk nivå.

Workshopparna skulle leda till

  • påbörjande av en dialog mellan de olika berörda aktörerna inom distributionskedjan om de möjligheter och utmaningar som ersättning innebär och till 
  • konkreta innovationsprojekt och exempel på samarbete som syftar till ersättning med säkrare alternativ. 

Echa kan bidra till förberedelserna av workshopprogrammet, dela med sig av sina erfarenheter av tidigare workshoppar, sprida slutsatserna vidare och ge ytterligare stöd.

Nedan finns ett exempel på hur en workshop om ersättning för aktörer i distributionskedjan kan vara upplagd.

Vill du ensam eller gemensamt anordna en workshop om ersättning som vänder sig till aktörer i distributionskedjan och   som behandlar särskilda ämnen och funktioner? --> kontakta oss.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)