Begränsningsförfarande

intro

Begränsning är ett verktyg för att skydda människors hälsa och miljön mot risker med kemikalier. Begränsningar innebär vanligen att tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning av ett ämne begränsas eller förbjuds.

I vissa fall kan en begränsning ange särskilda villkor, t.ex. tekniska åtgärder eller märkningskrav.

En begränsning kan tillämpas på alla ämnen som sådana, i en blandning eller i en vara. Ämnet kan till och med vara ett ämne som måste registreras enligt Reach.

Begränsningar är inte tillämpliga på isolerade intermediärer som används på plats, ämnen som används i vetenskaplig forskning och utveckling eller ämnen som endast utgör en risk för människors hälsa genom användning i kosmetiska produkter.

Visa flödesschema

Rulla ned