Att förstå Reach

Reach är en förordning som har tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra och för att öka kemikalieindustrins konkurrenskraft i EU-länderna. Den främjar också alternativa metoder för farobedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök. 

I princip gäller Reach alla kemiska ämnen, inte bara dem som används i industriprocesser utan även dem som finns i vår vardag, till exempel i rengöringsprodukter, färger och varor som kläder, möbler eller elektriska apparater. Förordningen påverkar därför de allra flesta företag i EU.

Reach lägger bevisbördan på företagen. För att följa förordningen måste företagen identifiera och hantera de risker som är förenade med de ämnen som de tillverkar och marknadsför i EU. De måste visa Echa hur ämnet kan användas på ett säkert sätt, och de måste informera användarna om riskhanteringsåtgärderna.

Om riskerna inte kan hanteras kan myndigheterna begränsa användningen av ämnena på olika sätt. På lång sikt bör de farligaste ämnena ersättas med mindre farliga ämnen.

Reach står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007.

Hur fungerar Reach?

I Reach fastställs förfaranden för att samla in och bedöma information om ämnens egenskaper och faror.

Företagen måste registrera sina ämnen och samarbeta med andra företag som registrerar samma ämne.

Echa tar emot och utvärderar enskilda registreringar för att avgöra om de uppfyller kraven, och EU:s medlemsstater utvärderar utvalda ämnen för att klargöra de initiala farhågor som rör om människors hälsa eller miljön. Myndigheterna och Echas vetenskapliga kommittéer bedömer om riskerna med ämnena kan hanteras.

Myndigheterna kan förbjuda farliga ämnen om riskerna anses vara ohanterliga. De kan också besluta att begränsa en användning eller göra ett förbehåll om att förhandsgodkännande krävs.

Hur Reach påverkar företagen

Reach påverkar ett stort antal företag inom många olika sektorer, även de som kanske inte anser sig arbeta med kemikalier.

I allmänhet kan du enligt Reach ha en av dessa funktioner:

Tillverkare: Om du tillverkar kemikalier, antingen för att använda dem själv eller för att leverera till andra personer (även för export), har du troligen några viktiga skyldigheter att uppfylla enligt Reach.

Importör: Om du köper något från länder utanför EU/EES har du sannolikt vissa skyldigheter enligt Reach. Det kan vara enskilda kemikalier, blandningar för vidare försäljning eller produkter som kläder, möbler eller plastartiklar.

Nedströmsanvändare: De flesta företag använder kemikalier, ibland utan att inse det, och därför måste du kontrollera dina skyldigheter om du hanterar några kemikalier i din industriella eller yrkesmässiga verksamhet. Du kan ha vissa skyldigheter enligt Reach.

Företag etablerade utanför EU: Om ditt företag är etablerat utanför EU måste du inte uppfylla kraven i Reach, även om du exporterar företagets produkter till EU:s tullområde. Ansvaret för att uppfylla kraven i Reach, däribland registrering, gäller för importörer som är etablerade i EU eller för enda representanten för en tillverkare utanför EU som är etablerad i EU.