Att förstå Reach

 

Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri. Den främjar även alternativa metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök.

I princip gäller Reach för alla kemiska ämnen, inte enbart de kemiska ämnen som används inom industriell behandling, utan även dagligen, till exempel i rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater. Därför inverkar förordningen på de flesta företag över hela EU.

Reach lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar och saluför inom EU. De måste uppvisa för Echa hur ämnet kan användas säkert, och de ska meddela tillämpliga riskhanteringsåtgärder till användarna.

Om riskerna inte kan hanteras kan myndigheterna begränsa användningen av ämnena på olika sätt. På lång sikt bör de flesta farliga ämnen ersättas med mindre farliga alternativ.

Reach står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007.

Hur fungerar Reach?

Reach upprättar förfaranden för insamling och utvärdering av information om ämnenas egenskaper och farlighet.

Företag måste registrera sina ämnen, och för att göra detta ska de arbeta tillsammans med andra företag som registrerar samma ämne.

Echa erhåller enskilda registreringar och kontrollerar att dessa uppfyller kraven, och EU:s medlemsstater utvärderar utvalda ämnen för att förtydliga inledande betänkligheter för människors hälsa eller miljön. Myndigheternas och Echas vetenskapliga kommittéer bedömer huruvida riskerna med ämnena kan hanteras.

Myndigheter kan förbjuda farliga ämnen om riskerna med dem inte går att hantera. De kan även besluta att begränsa eller kräva ett förhandstillstånd för användningen.

Reach-förordningens inverkan på företag

Reach inverkar på ett stort antal företag inom många branscher, till och med de företag som inte anser sig ha något att göra med kemikalier.

I allmänhet kan du ha en av följande roller enligt Reach:

Tillverkare: Om du tillverkar kemikalier, antingen för egen användning eller för leverans till andra personer (även om det är för export), kommer du förmodligen att ha vissa viktiga förpliktelser enligt Reach.

Importör: Om du köper något utanför EU/EES-området har du troligen vissa förpliktelser enligt Reach. Det kan gälla enskilda kemikalier, beredningar för vidare försäljning eller slutprodukter, som kläder, möbler eller plastvaror.

Nedströmsanvändare: De flesta företag använder kemikalier, ibland även utan att de är medvetna om det. Därför ska du kontrollera dina förpliktelser om du hanterar eventuella kemikalier i din industriella eller professionella verksamhet. Du kan ha vissa förpliktelser enligt Reach.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)