Begränsningsförfarande

En medlemsstat, eller Echa på Europeiska kommissionens begäran, kan inleda begränsningsförfarandet när de är oroade över att ett visst ämne kan utgöra en oacceptabel risk för människors hälsa eller för miljön. Echa kan också föreslå en begränsning för varor som innehåller ämnen som är upptagna i tillståndsförteckningen (bilaga XIV).

Avsikten att utarbeta ett begränsningsförslag offentliggörs i avsiktsregistret som en förvarning innan själva förslaget utarbetas.

Dokumentationen till begränsningsförslaget innehåller bakgrundsinformation, till exempel om ämnets identitet och motivering till de förslagna begränsningarna. Den omfattar de risker som identifierats, eventuell information om alternativa ämnen och kostnaderna samt de vinster när det gäller miljön och människors hälsa som begränsningen innebär.

Dokumentationen ska utarbetas i enlighet med Reach-förordningen (bilaga XV) och måste skickas till Echa inom tolv månader från att man meddelat sin avsikt att utarbeta förslaget.

Kommittéernas yttranden

När dokumentationen har mottagits kontrollerar Echas kommittéer att förslaget uppfyller kraven i bilaga XV. Om så är fallet kommer dokumentationen att offentliggöras så att alla kan ta del av den (förutom affärshemligheter). Berörda parter kan sedan lämna sina synpunkter på begränsningen inom sex månader efter offentliggörandet av denna på Echas webbplats.

Inom nio månader efter detta offentliggörande ska Echas riskbedömningskommitté (RAC) avge sitt yttrande om huruvida den föreslagna begränsningen fyller ändamålet att minska hälso- eller miljöriskerna, grundat på dokumentationen och de synpunkter som inkommit under samrådet.

Samtidigt utarbetar kommittén för samhällsekonomisk analys (SEAC) ett yttrande om de socioekonomiska konsekvenserna av de föreslagna begränsningarna med beaktande av de synpunkter och analyser som lagts fram av berörda parter. Alla synpunkter på SEAC:s förslag till yttrande ska lämnas inom 60 dagar från den dag då förslaget offentliggjordes. SEAC antar sedan sitt slutliga yttrande med beaktande av synpunkterna inom tolv månader från det att det första samrådet om begränsningsförslaget inleddes.

Utöver nämnda två grupper kan forumet för tillsynsmyndigheter från medlemsstaterna ge råd till kommittéerna om den föreslagna begränsningens genomförbarhet.

Beslut

De båda yttrandena från Echas kommittéer bidrar till kommissionens beslut. Kommissionen väger sedan de identifierade riskerna mot fördelarna med och kostnaderna för den föreslagna begränsningen.

Inom tre månader efter att ha mottagit de båda kommittéernas yttranden utarbetar kommissionen ett utkast till ändring av förteckningen över begränsningar i bilaga XVII till Reach-förordningen. Det slutliga beslutet tas i enlighet med ett kommittéförfarande med kontroll från medlemsstaternas och Europaparlamentets sida.

Verkställighet

När begränsningen för ämnet har antagits måste den följas av näringslivet. Med näringslivet avses alla, däribland tillverkare, importörer, distributörer, nedströmsanvändare och återförsäljare.

Medlemsstaterna är ansvariga för att verkställa begränsningen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)