Publicering av information från underlag

Echa publicerar information som ingår i registreringsunderlagen på sin webbplats. Denna information finns sedan tillgänglig för alla europeiska medborgare, så att de kan få information om potentiella risker med de kemikalier som de använder.

Den information som publiceras omfattar ämnets identitet, resultat från studier om ämnets inneboende egenskaper och faroprofil, nivåer där ingen skadlig effekt på människors hälsa eller miljön förväntas, ämnets klassificering och märkning, såväl som vägledning om hur ämnet ska användas på ett säkert sätt.

Om det inte begärs att informationen ska vara konfidentiell kommer Echa även att publicera uppgifter om ämnets renhetsgrad, som är väsentliga för klassificering och märkning, totalt mängdintervall, (fylliga) rapportsammanfattningar, information i säkerhetsdatabladet och handelsnamnet.

Under vissa omständigheter kan det begäras att IUPAC-namnet behandlas som konfidentiellt. I sådana fall måste registranten ange ett offentligt namn som Echa kan använda i spridningssyfte.

Innan registranterna lämnar in sina registreringsunderlag har de möjlighet att begära att vissa uppgifter behandlas som konfidentiella och att kontrollera vilken information som kommer att göras allmänt tillgänglig. Begäran om konfidentiell behandling gäller endast en begränsad uppsättning uppgifter, och man måste ange ett skäl till detta som kommer att utvärderas av Echa. Om begäran om konfidentiell behandling avslås av Echa kan registranten inom en angiven tidsperiod be Echa ompröva avslagsbeslutet.  

För praktiska råd om vad som kan komma att offentliggöras på Echas webbplats från registreringsunderlaget och för att veta hur man begär att vissa uppgifter behandlas som konfidentiella eller hur man tar fram ett offentligt namn, se Echas handbok om informationsspridning och konfidentiell behandling enligt Reachförordningen. Innan du lämnar in ett registreringsunderlag har du som registrant möjlighet att välja IUCLID-funktionen för förhandsvisning av informationsspridning (”dissemination preview”) för att se vilka uppgifter som kan komma att offentliggöras på Echas webbplats.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)