Registrering

Företag har ansvar för att samla in information om egenskaper och användning av ämnen som de tillverkar eller importerar i mängder om ett ton eller mer per år. De måste även göra en bedömning av de faror och potentiella risker som är kopplade till ämnet.

Denna information lämnas till Echa via ett registreringsunderlag som innehåller information om farorna och, där så är relevant, en bedömning av riskerna som användning av ämnet kan medföra samt hur dessa risker ska kontrolleras.

Registrering ska göras av ämnen som sådana, ämnen som ingår i beredningar och i vissa fall av ämnen i varor. Kemiska ämnen som redan regleras av andra lagstiftningar, såsom läkemedel eller radioaktiva ämnen, är delvis eller helt undantagna från kraven i Reach.

Registreringen grundar sig på principen "ett ämne, en registrering". Detta innebär att tillverkare och importörer av samma ämne måste lämna in en gemensam registrering. Den analytiska och spektrala information som lämnas in ska vara konsekvent och tillräcklig för att bekräfta ämnets identitet.

Vanligtvis tas en avgift ut vid registrering av ämnen.

 

Ämnen som ska registreras

Infasningsämnen

Det finns en särskild övergångsordning för ämnen som redan tillverkades eller släpptes ut på marknaden innan Reachförordningen trädde i kraft. Sådana ämnen kallas infasningsämnen
 
Företag kan utnyttja övergångsordningen om de förhandsregistrerade sina ämnen senast den 1 december 2008 (eller under vissa förhållande, gjorde en senare förhandsregistrering före relevant tidsfrist för registrering).
 
Ämnen som uppfyller minst ett av följande kriterier kan betraktas som infasningsämnen i enlighet med Reach-förordningen: 
 
  • Ämnen som finns angivna i Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
  • Ämnen som är tillverkade inom EU (inklusive de länder som gick med i EU den 1 januari 2007) men som inte har släppts ut på EU-marknaden efter den 1 juni 1992
  • Ämnen som betecknas som före detta polymerer
För dessa ämnen gäller följande tidsfrister för registrering enligt Reachförordningen:
 
30 november 2010
Tidsfrist för registrering av ämnen som tillverkas och importeras i mängder om 1 000 ton per år eller mer, ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i mängder om över 1 ton per år samt ämnen som är farliga för vattenlevande organismer eller för miljön i mängder över 100 ton per år.
 
31 maj 2013
Tidsfrist för registrering av ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om 100-1000 ton per år.
 
31 maj 2018
Tidsfrist för registrering av ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om 1-100 ton per år.
 

Icke-infasningsämnen

Alla ämnen som inte uppfyller kriterierna för infasningsämnen betraktas som icke-infasningsämnen. Normalt sett har icke-infasningsämnena inte tillverkats, släppts ut på marknaden eller använts inom EU före den 1 juni 2008 (såvida de inte finns anmälda enligt direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen).
 
Potentiella tillverkare och importörer av icke-infasningsämnen måste lämna in en förfrågan till Echa och därefter registrera ämnet innan de kan tillverka eller importera det.
 
Alla ämnen som har anmälts enligt direktiv direktivet om farliga ämnen (även kallat NONS) anses vara registrerade enligt Reach, och Echa har tilldelat registreringsnummer till alla anmälningarna. Anmälans ägare kan begära ut ett registreringsnummer från Echa.

 

Vem behöver registrera sig?

Du behöver registrera dig om du är

  • EU-tillverkare eller importör av ämnen som sådana eller ingående i beredningar,
  • EU-producent eller importör av varor som uppfyller kriterierna som förklaras i Vägledning om krav för ämnen i varor,
  • "enda representant" som är etablerad inom EU och utsedd av en tillverkare, formulerare eller producent av en vara som är etablerad utanför EU för att fullgöra importörernas registreringsskyldigheter.

 

 

Länkar av intresse

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)