Den löpande handlingsplanen för gemenskapen

I gemenskapens löpande handlingsplan för ämnesutvärdering (CoRAP) anges de ämnen som ska utvärderas under en treårsperiod. Efter det första året kommer planen att uppdateras för att få med ämnen för de kommande åren samt alla eventuella revideringar av de ämnen som inkluderas i det andra och tredje året av den ursprungliga planen.

De ämnen som ska utvärderas omedelbart tas upp under planens första år. En medlemsstat kan emellertid när som helst meddela att den har information som antyder att ämnet ska prioriteras för utvärdering även om det inte är upptaget i förteckningen i CoRAP. I så fall kan den löpande handlingsplanen ändras för att innefatta ämnet före en årlig uppdatering.

Urvalskriterier

Echa och medlemsstaterna tar fram riskbaserade kriterier för att välja ut ämnen för den löpande handlingsplanen.

rvalskriterierna omfattar riskinformation, exponeringsinformation och mängdinformation om ämnet, inklusive den sammanlagda mängden för samma ämne från flera olika registreringar. Risk- och exponeringsrelaterade kriterier används inte fristående, utan i kombination för att tillhandahålla en riskbaserad strategi. Ett farligt ämne med kontrollerad exponering kan till exempel vara lägre prioriterat än ett mindre farligt ämne med större exponering.

Medlemsstaterna bidrar till att utveckla den löpande handlingsplanen genom att föreslå ämnen som ska tas med. De kan använda samma riskbaserade kriterier som de som överenskommits med Echa eller i vissa fall ange andra riskbaserade motiv för oro som grundas på nationella prioriteringar.

Kriterierna ses regelbundet över på grundval av de erfarenheter som gjorts och förändrade prioriteringar.

Alla ämnen som uppfyller kriterierna kommer inte att tas upp i den löpande handlingsplanens förteckning över ämnen som ska utvärderas. Medlemsstaterna och Echa måste bestämma om en begäran om ytterligare information i slutet av utvärderingsprocessen skulle bidra till att klargöra de ursprungligen angivna riskerna med ett visst ämne. Medlemsstatens intressen och resurser kan också påverka om ett ämne tas upp i den löpande handlingsplanen eller inte.

Fastställande av gemenskapens löpande handlingsplan för ämnesutvärdering

I enlighet med de fastställda riskbaserade kriterierna fastställer Echa och medlemsstaterna ett antal ämnen som skulle kunna tas upp i den löpande handlingsplanen. Medlemsstaterna kommer att framföra sitt intresse av att utvärdera ett visst ämne, så att Echa kan utarbeta ett utkast till löpande handlingsplan med ämnenas namn och förslag på utvärderingsår.

Den slutgiltiga löpande handlingsplanen antas efter samråd mellan medlemsstaterna och ett yttrande från Echas medlemsstatskommitté. Efter det att förslaget till löpande handlingsplan offentliggjorts kan ämnen läggas till eller tas bort innan Echa antar den slutgiltiga löpande handlingsplanen för gemenskapens ämnesutvärdering. Den slutgiltiga löpande handlingsplanen tar upp de ursprungligen angivna riskerna med ämnet och anger vilken medlemsstat som ska utföra utvärderingen.

 

Echa har 2012 antagit den första löpande handlingsplanen för gemenskapen (CoRAP) för åren 2012-2014. Echa kommer årligen att lämna förslag för uppdatering av handlingsplanen till medlemsstaterna.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)