Den löpande handlingsplanen för gemenskapen

Den löpande handlingsplanen för gemenskapen (CoRAP) anger vilka kemiska ämnen som ska utvärderas under en treårsperiod. Syftet med utvärderingen är att utreda farhågor som har uttryckts om att tillverkning och/eller användning av dessa ämnen kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Ämnen som ska utvärderas omedelbart listas för planens första år.

Echa uppdaterar planen i mars varje år för att lägga till planering för ytterligare ett år och nya ämnen. Uppdateringen innefattar en översyn över redan listade ämnen samt när de ska utvärderas enligt den föregående planen. Om en medlemsstat har uppgifter om ett ämne som tyder på att det bör prioriteras för utvärdering kan den när som helst anmäla att ämnet ska tas med i planen. Echa tar med det ämnet vid nästa årliga uppdatering.

Urvalskriterier

Echa och medlemsstaterna har utarbetat riskbaserade kriterier för att välja ut ämnen för den löpande handlingsplanen.

Urvalskriterierna omfattar riskinformation (potentiell persistens, bioackumulering och toxicitet, dvs. PBT-egenskaper), hormonstörningar och carcinogenitet, mutagenitet och reproduktionstoxicitet, dvs. CMR-egenskaper), exponeringsinformation inklusive exponeringspotential baserat på användningar samt totala registrerade volymer. Echa använder en riskbaserad strategi som bygger på en kombination av risk- och exponeringsrelaterade kriterier.

Medlemsstaterna bidrar till att ta fram den löpande handlingsplanen genom att föreslå ämnen som ska tas med i planen i enlighet med artikel 45 i Reach. De använder riskbaserade kriterier som har överenskommits med Echa.

Medlemsstaterna och Echa tar med ämnen i den löpande handlingsplanen bara om en begäran om mer information kan klargöra ifall farhågorna om ämnet är befogade.

Utöver det kan medlemsstaternas kapacitet påverka vilket år ett visst ämne tas med i CoRAP.

Upprättande av CoRAP

Echa och medlemsstaterna använder de fastställda riskbaserade kriterierna för att identifiera ett antal ämnen som kan tas upp i den löpande handlingsplanen. Medlemsstaterna uttrycker sitt intresse för att utvärdera ett visst ämne så att Echa kan skapa ett utkast till CoRAP med ämnets namn, utvärderande medlemsstat och preliminärt bedömningsår. Echa offentliggör varje år förslaget till löpande handlingsplan på sin webbplats. Medlemsstatskommittén blir sedan ombedd att yttra sig om förslaget till CoRAP.

Echa antar den uppdaterade löpande handlingsplanen baserat på medlemsstatskommitténs yttrande. Både vilka farhågor som har uttryckts för varje ämne och vilken medlemsstat som ska utföra utvärderingen anges.

Tidslinje

Från det datum då den uppdaterade löpande handlingsplanen offentliggörs har de utsedda medlemsstaterna ett år på sig att utvärdera ämnen som är angivna för planens första (eller innevarande) år och, vid behov, sammanställa ett förslag till beslut med begäran om mer information från registranterna av respektive ämne för att klargöra farhågor (potentiella risker) som har uttryckts.

För information om ytterligare steg i processen, se sidan ”Utvärderingsprocess”.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)