Granskning av testningsförslag

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Testning på ryggradsdjur är en sista utväg för att få fram den information som saknas om ett visst ämne och för att kunna uppfylla informationskraven i Reach. Echa undersöker alla förslag för att se till att pålitliga och ändamålsenliga uppgifter framkommer och för att undvika onödiga djurförsök.

Echa offentliggör samtliga testningsförslag som omfattar ryggradsdjur och uppmanar tredje part att skicka in vetenskapligt välgrundad information eller studier som avser det aktuella ämnet och skadliga effekter som skulle kunna beaktas av Echa när myndigheten ska utarbeta sitt beslut om testningsförslaget. Informationen måste skickas in inom 45 dagar.

Alternativen till förslaget till beslut är följande:

  • Godkännande av testningsförslaget.
  • Godkännande av testningsförslaget med ändringar av testningsvillkoren.
  • Godkännande eller avvisande av testningsförslaget, men med krav på ett eller flera ytterligare test.
  • Avvisande av testningsförslaget.

Echa fattar sitt beslut på grundval av förslaget och den information som lämnas in av tredje part.

När beslutet avser något av de första tre alternativen och flera testningsförslag skickats in för samma ämne måste registranterna komma överens om vem som ska genomföra testningen.

Testningsförslag som avvisas

Det finns flera skäl till att avsluta granskningen av ett testningsförslag innan det hänskjuts till medlemsstaternas behöriga myndigheter. Det kan vara att registranten har slutat tillverka eller importera ämnet, att testningsförslaget har återkallats eller förslaget avvisas.

Testningsförslag avvisas om de inte omfattas av Reach-förordningens bestämmelser om granskning av testningsförslag. Detta händer i fall när

  1. förslaget gäller endpoints enligt bilagorna VII och VIII,
  2. testning redan pågår eller har slutförts,
  3. ett testförslag lämnades in i stället för testresultat som svar på ett tidigare beslut från en medlemsstats behöriga myndighet enligt artikel 16.1 eller 16.2 i direktivet om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (se även artikel 135 i Reach-förordningen).

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)