Granskning av testningsförslag

Registranter måste lämna in ett testningsförslag om de avser att genomföra ett nytt test enligt bilagorna IX och X till Reach. Echa granskar (enligt artikel 40 i Reach) alla testningsförslag som lämnats in av registranter och ser till att varje testningsförslag är inriktat på den faktiska information som behövs och på så sätt undvika onödig testning, särskilt när testningen inbegriper användning av ryggradsdjur.

Testningsförslag som inte kan tas upp till prövning

Det finns flera skäl till att avsluta utvärderingen av ett testningsförslag innan ärendet remitteras till medlemsstatens behöriga myndigheter. Det kan till exempel handla om att registranten har upphört med tillverkningen eller importen, att testningsförslagen har dragits tillbaka eller att de inte kan tas upp till prövning.

Med testningsförslag som inte kan tas upp till prövning avses sådana förslag för vilka det inte föreskrivs någon granskning av testningsförslag i Reachförordningen. Det rör sig om följande fall:

  1. Förslaget är inriktat på endpoints i bilagorna VII och VIII.
  2. Testning pågår redan eller har slutförs.
  3. Ett testningsförslag lämnas i stället för testresultat som svar på ett tidigare beslut från en medlemsstats behöriga myndighet i enlighet med artikel 16.1 eller 16.2 i direktivet om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (se även artikel 135 i Reach). 
  4. Ett testningsförslag inbegrips till följd av ett Echa-beslut om kontroll av att kraven är uppfyllda eller om ämnesutvärdering.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)