Aktörer

 

De huvudsakliga aktörerna i utvärderingsprocessen är följande:

Registranter

En registrant är en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som tillverkar eller importerar ett ämne till EES i mängder på minst ett ton per år eller som har utsetts till enda representant enligt artikel 8 i Reachförordningen.

Roll: Enligt Reachförordningen ska registranter lämna information om ett ämnes inneboende egenskaper och bevisa att deras ämne används på ett säkert sätt. Den information som krävs för varje ämne beror på den producerade eller importerade mängden: ju större mängden är desto mer information måste lämnas. Inlämningen ska bestå av teknisk dokumentation och, för ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på minst tio ton per år, en kemikaliesäkerhetsrapport.

Tredje parter

Med tredje parter avses sådana medborgare, organisationer, personer från den akademiska världen, företag eller myndigheter som inte är registranter.

Roll: Tredje parter kan lämna information om testningsförslag som omfattar ryggradsdjur.

Echas

sekretariat
Echas sekretariat består av alla anställda som arbetar med registrerings- och utvärderingsprocesser samt utarbetande av riktlinjer, underhåll av databaser och tillhandahållande av information. Echas sekretariat sörjer även för ett harmoniserat tillvägagångssätt och samordnar det arbete som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Roll: Echas sekretariat stöder kommittéerna och forumet genom att tillhandahålla bästa möjliga vetenskapliga, tekniska och regelverksrelaterade tjänster på ett effektivt och öppet sätt.
Medlemsstatskommittén
Medlemsstatskommittén är en kommitté till vilken varje medlemsstat utser en ledamot för en period på tre år med möjlighet till förlängning.
Roll: Medlemsstatskommittén strävar efter att uppnå en enhällig överenskommelse om utkasten till utvärderingsbeslut. Medlemsstatskommittén diskuterar och enas om dessa utkast till beslut vid sina sammanträden, eller alternativt kan man försöka uppnå en överenskommelse via ett skriftligt förfarande.

Medlemsstaterna

Med medlemsstaterna avses de företrädare för medlemsstaternas behöriga myndigheter som utsetts av ministerierna i varje medlemsstat i Europeiska unionen.

Roll: Medlemsstaten kan inkomma med synpunkter på och föreslå ändringar av Echas utkast till beslut.

De kan även föreslå ämnen som ska utvärderas.

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är EU:s verkställande organ och främjar EU:s allmänna intressen.

Roll: Alla utvärderingsbeslut som fattas av Echa måste ha ett enhälligt stöd bland medlemsstaterna. Om en enhällig överenskommelse inte kan uppnås måste kommissionen utarbeta det utkast till beslut som ska fattas i enlighet med granskningsförfarandet [enligt artiklarna 5 och 13.1 c i förordning nr 182/2011].

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)