Aktörer

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

 

De viktigaste aktörerna i utvärderingsprocessen är:

Image

 

Registranterna

 

En fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), tillverkar eller importerar ett ämne till EES i mängder om ett ton eller mer per år eller har utsetts till enda representant enligt artikel 8 i Reach-förordningen kan agera som registrant.

Enligt Reach måste registranter tillhandahålla information om ett ämnes inneboende egenskaper. Den information som krävs för varje ämne beror på den mängd som tillverkas eller importeras: ju större ämnesmängd, desto mer information måste lämnas in. Inlämningen innefattar ett tekniskt underlag och för ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om 10 ton per år eller mer krävs dessutom en kemikaliesäkerhetsrapport.

 

Image

 

Tredje parter

 

Tredje parter är medborgare, organisationer, forskare, företag eller myndigheter andra än registranten. De kan lämna information om testningsförslag som inbegriper ryggradsdjur.

 
Image

ECHA

 

Sekretariatet


Echas sekretariat bistår på ett effektivt och öppet sätt kommittéerna och forumet med bästa möjliga tjänster när det gäller vetenskap, teknik och tillsyn.

 


Medlemsstatskommittén


Medlemsstatskommittén har till uppgift att söka enhälliga överenskommelser om utkast till Echa-beslut som medlemsstaterna har föreslagit ändringar av. Utkasten till beslut diskuteras och godkännas av medlemsstatskommittén vid dess möten. Alternativt kan godkännande sökas genom ett skriftligt förfarande.

 

 

När medlemsstatskommittén har enats fattar Echa det slutliga beslutet och förmedlar det till registranten. Om enighet inte kan uppnås hänskjuts ärendet till EU-kommissionen för beslut.

 

Image

 

Medlemsstaterna

 

Medlemsstaternas behöriga myndigheter kan lämna synpunkter på och föreslå ändringar av Echas utkast till beslut.

De kan också föreslå ämnen för ämnesutvärdering.
Medlemsstaterna genomför denna utvärdering för att klargöra eventuella risker som ämnet kan medföra för människors hälsa eller för miljön. Mer information kan begäras genom ett beslut från Echa.


Medlemsstaterna kan också vidta nationella åtgärder för ämnen eller registranter eller börja införa riskhanteringsåtgärder som används inom gemenskapen (t.ex. gränsvärden för exponering på arbetsplatsen, begränsningsregler inom EU och EU-harmoniserad klassificering och märkning).

 
Image

 

Europeiska kommissionen

 

Alla Echas utvärderingsbeslut måste stödjas enhälligt av medlemsstaterna. Om enhällighet inte kan uppnås måste EU-kommissionen utarbeta ett utkast till beslut som antas enligt kommittéförfarandet.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)