Nedströmsanvändningsanmälningar för tillåtna användningar

Ansökningar om tillstånd kan avse sökandens användningar av ett visst ämne, användningar längre ner i distributionskedjan, eller båda.

Nedströmsanvändare som täcks av ett tillstånd som beviljats en aktör högre upp i distributionskedjan måste anmäla sin användning till Echa. Detta krav bygger på artikel 66 i Reachförordningen.

Echa för register över nedströmsanvändarnas anmälningar och delar informationen med medlemsstatens behöriga myndigheter.

Nedanstående översikt ger en bild av alla hittills mottagna anmälningar från nedströmsanvändare. För fullständighetens skull visas också de beviljade tillstånden för respektive ämne. Echa uppdaterar informationen var tredje månad.

Närmare uppgifter om den geografiska fördelningen av användningar finns under ”Kartor och översikter”.

Information som insamlats från enskilda anmälningar visas under ”Register över anmälningar”.

Den tillhandahållna informationen bygger på anmälningar som mottagits från användare. Det kan därför förekomma felaktigheter. Läs Echas rättsliga meddelande för mer information.

Bakgrund:

Tillstånd att använda ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) kan beviljas när en sökande kan visa att den risk som användningen medför kontrolleras på ett adekvat sätt, eller när de samhällsekonomiska fördelarna uppväger riskerna och det inte finns några lämpliga alternativ. Alla tillstånd genomgår en tidsbegränsad granskningsperiod. Tillståndsförfarandet syftar till att säkerställa att SVHC-ämnen successivt ersätts med mindre farliga ämnen eller mindre farlig teknik i fall där det finns tekniskt och ekonomiskt rimliga alternativ. Följ länkarna på denna sida för att få mer information om tillståndsförfarandet.

För att få mer information om den offentliga versionen av anmälningsregistret och dess syften, se ”Information from downstream user notifications made public by ECHA” (information från nedströmsanvändares anmälningar som offentliggjorts av Echa).

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Visar 12 resultat.
1,2-Dichloroethane 203-458-1 107-06-2

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5

Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6

Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9

Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6

Visar 12 resultat.Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)