Anmälan av ämnen i varor

Producenter och importörer måste göra en anmälan till Echa om ämnen som finns med på kandidatförteckningen och som ingår i deras varor om följande båda villkor är uppfyllda:

  • Ämnet ingår i varorna i en koncentration över 0,1 viktprocent.
  • Ämnet ingår i varorna i mängder som överstiger 1 ton per år.

Företagen måste göra sin anmälan senast sex månader efter att ämnet tagits upp på kandidatförteckningen.

Undantag

I följande två fall krävs ingen anmälan:

  • Producenten eller importören av en vara kan utesluta att människor eller miljö exponeras för ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden, vilket inbegriper bortskaffande. I sådana fall ska producenten eller importören lämna vederbörliga anvisningar till varans mottagare.
  • Ämnet har redan registrerats av en producent eller importör i EU för denna användning.

Rättslig grund

Artikel 7.2 i Reach-förordningen

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)