Steg

Nedan beskrivs de viktigaste stegen i förfarandet för tillståndsansökan inklusive den beslutsprocess som avgör om tillstånd för användning respektive utsläppande på marknaden ska beviljas för ämnen som kräver tillstånd enligt tillståndslistan i bilaga XIV till Reach-förordningen.

1. Utarbeta en tillståndsansökan

Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare av ett ämne som finns med i tillståndslistan kan ansöka om tillstånd för att använda ämnet för eget bruk eller för de användningar som avses i samband med att ämnet släpps ut på marknaden.

2. Förvarning och förberedande möte inför ansökan

Du som söker ska god tid i förväg meddela Echa om dina avsikter att göra en tillståndsansökan. 

I samband med detta kan du boka ett förberedande möte med Echa för att få klarhet i vilka bestämmelser och förfaranden som gäller för din ansökan.

3. Skicka in din ansökan

I det här steget skickar du som söker in din tillståndsansökan till Echa.

4. Fakturan med ansökningsavgiften skickas

Echa kontrollerar att ansökan är fullständig och redo för handläggning, så att en faktura kan skickas till den sökande.

5. Betala ansökningsavgiften

För att kemikaliemyndigheten ska betrakta ansökan som mottagen måste du som söker betala ansökningsavgiften inom den betalningsperiod som anges på fakturan. Därefter kan Echas kommittéer börja arbeta med din ansökan.

6. Kontroll av huruvida ansökan uppfyller kraven

Med sekretariatets hjälp kontrollerar Echas kommittéer om ansökan uppfyller de krav på information som föreskrivs enligt artikel 62 i Reach-förordningen. Om ansökan riskerar att inte uppfylla kraven i förordningen kan kommittéerna gemensamt kräva tilläggsinformation av den sökande.

7. Offentligt samråd om de användningsområden som ansökan gäller

I det här skedet offentliggör kemikaliemyndigheten översiktlig information på sin webbplats om de användningar som ansökan gäller, och ber alla intressenter att lämna information om möjliga alternativa ämnen eller tekniker för användningarna i fråga.

8. Krav på kompletterande information om alternativ

Kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) kan kräva kompletterande information av den sökande eller av en tredje part. Denna information ska lämnas under en viss angiven tidsperiod.

9. Förslag till yttranden tas fram av kommittéerna

Inom de tio månader som följer efter mottagandet av ansökan utformar och antar riskbedömningskommittén (RAC) och kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) sina förslag till yttranden om tillståndsansökan. Yttrandena baseras på uppgifterna i ansökan, på den information som lämnats under det offentliga samrådsförfarandet och på eventuella andra uppgifter om alternativ som intressenter eller den sökande själv lämnat på SEAC:s begäran.

10. Lämna synpunkter om yttrandeförslagen

Inom två månader från mottagandet kan den sökande lämna synpunkter om förslaget till yttrande.

11. Respektive kommitté antar sitt slutliga yttrande

Riskbedömningskommittén (RAC) och kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) antar sina slutliga yttranden efter att ha beaktat eventuella synpunkter från den sökande. Echas sekretariat skickar yttrandena till Europeiska kommissionen, till medlemsstaterna och till den sökande. Versioner av yttrandena utan konfidentiell information offentliggörs på kemikaliemyndighetens webbplats.

12. Förbereda, anta och offentliggöra tillståndsbeslutet

Inom tre månader efter mottagandet av kommittéernas yttranden utarbetar kommissionen ett utkast till beslut om huruvida tillståndet ska beviljas eller inte. Kommissionen antar därefter det slutliga beslutet om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd.

En sammanfattning av beslutet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och läggs även in i en databas för allmänheten som kemikaliemyndigheten tillhandahåller. Tillståndet som utfärdas är föremål för en tidsbegränsad prövoperiod (se "Prövoperiod" nedan).

Prövoperiod

Tillstånden är giltiga till dess kommissionen beslutar att dra tillbaka eller ändra tillståndet i samband med en omprövning. Alla tillståndsbeslut är föremål för en tidsbegränsad prövoperiod. Som tillståndsinnehavare är du skyldig att lämna en omprövningsrapport senast 18 månader före utgången av den tidsbegränsade prövoperioden.

Utöver detta kan tillstånd omprövas när som helst om

  • omständigheterna för det ursprungliga tillståndet har ändrats så att det påverkar hälso- eller miljörisken eller de socioekonomiska konsekvenserna, eller om
  • ny information om möjliga ersättningar blir tillgänglig.

13. Uppfylla villkoren för tillståndet

Tillståndsinnehavaren måste uppfylla användningskraven och/eller kraven för utsläppande på marknaden som specificeras i tillståndsbeslutet. Om ämnet släpps ut på marknaden måste även nedströmsanvändarna som nyttjar det godkända ämnet uppfylla användningskraven.

Tillståndsinnehavaren (t.ex. en tillverkare, en importör och/eller nedströmsanvändare) måste ange tillståndsnumret på produktetiketten innan ämnet eller blandningen som innehåller ämnet släpps på marknaden. Detta ska ske så snart tillståndsnumret har offentliggjorts (se steg 12).

14. Register över anmälningar från nedströmsanvändare

Nedströmsanvändare som börjar använda ett godkänt ämne ska anmäla detta till Echa inom tre månader räknat från den första leveransen av ämnet.

Kemikaliemyndigheten för ett register över dessa anmälningar från nedströmsanvändare (se steg 13), och behöriga myndigheter i medlemsstaterna har åtkomst till detta register.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)