Aktörer

De huvudsakliga aktörerna i samband med tillståndsansökningar är följande:

1. Den sökande

Den sökande kan vara en tillverkare, en importör eller en nedströmsanvändare av ett ämne som kräver tillstånd (enligt bilaga XIV). Ansökan kan gälla tillstånd för eget bruk eller för avsedda användningar när ämnet lanserats på marknaden. En ansökan kan göras av en eller flera personer och gälla ett eller flera ämnen. För att ta med flera ämnen i en ansökan krävs det dock att de uppfyller specifikationerna för en viss gemensam ämnesgrupp enligt avsnitt 1.5 i bilaga XI till Reach-förordningen. Ansökan kan även gälla ett eller flera användningsområden.

Om kommissionen godkänner ämnet för användning måste tillståndsinnehavaren se till att villkoren för att använda eller marknadsföra ämnet uppfylls. Den eller de personer som innehar tillståndet måste uppdatera säkerhetsdatabladet och ange tillståndsnumret på etiketten innan ämnet eller blandningen som innehåller ämnet släpps på marknaden.

2. Echa

2.1 Echas kommittéer

Innan beslut fattas om tillståndsansökan ska riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys yttra sig om den.

2.1.1 Riskbedömningskommittén (RAC)

Riskbedömningskommittén ska utarbeta ett yttrande som bygger på dess bedömning av den risk för människors hälsa och/eller miljön som uppkommer i samband med ämnets användning och en bedömning av lämpligheten och effektiviteten hos riskhanteringsåtgärderna enligt beskrivningen i ansökan. I förekommande fall ska även en bedömning av risker förknippade med tänkbara alternativ ingå.

2.1.2 Kommittén för socioekonomisk analys (SEAC)

Kommittén för socioekonomisk analys ska utarbeta ett yttrande som innehåller en bedömning av de socioekonomiska faktorerna och tillgången på lämpliga och tekniskt genomförbara alternativ med anknytning till ämnets användning enligt beskrivningen i ansökan, och eventuell information om alternativ från tredje parter.

2.2 Echas sekretariat

Kemikaliemyndighetens sekretariat ger vägledning till de sökande och förser dem med verktyg som underlättar ansökningsförfarandet. Sekretariatet bistår även Echas kommittéer genom att ge vetenskapligt, tekniskt och tillsynsrelaterat stöd på ett effektivt och öppet sätt.

3. Intressenter

Intressenterna kan vara allt från privatpersoner till organisationer, företag och myndigheter. De kan komma från såväl EU-länder som från andra länder. Inom ramen för samrådsförfarandet eller vid omprövningar av tillstånd har intressenterna möjlighet att lämna information om alternativa ämnen eller tekniker.

4. Europeiska kommissionen

Yttrandena från kemikaliemyndighetens båda kommittéer skickas till Europeiska kommissionen, som utarbetar ett utkast till tillståndsbeslut inom tre månader från det datum då yttrandena tas emot. Kommissionen antar därefter det slutliga beslutet om att bevilja eller avslå en ansökan om tillstånd. Sammanfattningar av dessa beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och finns även tillgängliga för allmänheten på en databas som kemikaliemyndigheten tillhandahåller.

5. Nedströmsanvändare

Nedströmsanvändare kan använda ett ämne förutsatt att en aktör högre upp i leveranskedjan beviljats tillstånd för den användning som nedströmsanvändaren avser. Nedströmsanvändaren måste dock uppfylla de användningsvillkor som bifogats tillståndet och upplysa kemikaliemyndigheten om ämnets användning.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)