Nanomaterial

Nanomaterial är kemiska ämnen med partikelstorlekar mellan 1 och 100 nanometer (nm) i minst en dimension.

På grund av den ökade specifika ytan i förhållande till volymen kan nanomaterial ha andra egenskaper jämfört med samma material som inte är i nanostorlek. Därför kan de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos nanomaterial skilja sig från dem hos ämnet i bulkform och från större partiklar.

Nanotekniken expanderar snabbt. Många produkter som innehåller nanomaterial finns redan på den europeiska marknaden (t.ex. batterier, beläggningar, antibakteriella kläder, kosmetika och livsmedelsprodukter). Nanomaterial ger tekniska och kommersiella möjligheter men kan utgöra en risk för miljön och inger betänkligheter när det gäller människors och djurs hälsa och säkerhet.

 

 

Det finns inga uttryckliga krav för nanomaterial enligt Reach och CLP, men materialen uppfyller förordningarnas definition av ett ämne, och därför gäller bestämmelserna i förordningarna. Europeiska kommissionen släppte 2011 en särskild rekommendation för definitionen av nanomaterial. Rekommendationen bör användas i olika EU-förordningar, inklusive Reach och CLP.

Det finns klara praktiska och kommersiella möjligheter med användningen av nanomaterial, men den snabbt ökande användningen väcker frågor om deras potentiella inverkan på hälsa och miljö. Det behövs en adekvat bedömning och hantering av de potentiella riskerna med dessa nya former av material. Enligt Reach måste visserligen tillverkare, importörer och nedströmsanvändare säkerställa en säker användning av varje ämne (oavsett form), men detta innebär nya utmaningar för regleringsorgan som EU-kommissionen och Echa, liksom för alla övriga intressenter. 

Echa har ett nära samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter, EU-kommissionen, intressenter och internationella organisationer som t.ex. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Echas verksamhet som rör nanomaterial enligt Reach och CLP

Eftersom Reach och CLP omfattar nanomaterial måste Echa kunna genomföra sina arbetsuppgifter inom de olika Reach-processerna (t.ex. registrering, utvärdering, tillståndsförfarande och fastställande av begränsningar) och CLP-processerna (t.ex. klassificering och märkning) för nanoformer liksom för andra former av ett ämne och måste ha tillräcklig vetenskaplig och teknisk kapacitet för detta.

Echa har därför stegvis utökat sin verksamhet inom detta område sedan 2011 med fokus på följande:

  • Intern och extern kapacitetsuppbyggnad.
  • Utbyte av erfarenheter med och strävan mot konsensus bland medlemsstaternas behöriga myndigheter och ledamöter av medlemsstatskommittén och riskbedömningskommittén om säkerhetsinformation om nanomaterial i registreringsunderlag för Reach.
  • Återkoppling och råd till registranter som vill registrera nanomaterial inför nästa tidsfrist för registrering .
  • Deltagande i och bidragande till pågående internationella tillsynsverksamheter (såsom OECD:s arbetsgrupp för konstruerade nanomaterial).
  • Webbseminarier om nanomaterial för att informera om och diskutera den senaste utvecklingen av Reach- och CLP-processer som rör nanomaterial och även hjälpa registranter att sammanställa och lämna in registreringsunderlag som involverar nanomaterial. På webbseminariesidan finns information om kommande seminarier och presentationer av tidigare seminarier.
  • Expertgruppen för nanomaterial (Echa-NMEG) inrättades i oktober 2012 med stöd från behöriga myndigheter för Reach och CLP (Caracal) och behöriga myndigheter för biocider. Denna informella rådgivande grupp stödjer genomförandet av Echas arbetsplan för nanomaterial 2016–2018 och ger information och råd om vetenskapliga och tekniska frågor som rör tillämpningen av Reach-, CLP- och BPR-förordningen i förhållande till nanomaterial.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)