Klassificering och märkning

Klassificering och märkning är nödvändig för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön, samt fri rörlighet för kemiska ämnen, blandningar och varor.

Klassificering och märkning är startpunkten för farokommunikation och har även kopplingar till annan lagstiftning.

När ett ämne eller en blandning klassificeras måste de identifierade farorna meddelas till andra aktörer i distributionskedjan, inklusive konsumenter. Faromärkningen är ett sätt att med hjälp av etiketter och säkerhetsdatablad informera användare av ett ämne eller en blandning om faroklassificeringen, för att varna dem om att en fara föreligger och om att riskerna som faran medför måste hanteras.

 

Kontrollera att informationen om klassificering och märkning är korrekt och aktuell
  • Ta alltid med information om klassificering och märkning i din registrering, oavsett mängdintervall.
  • Vid klassificering och märkning av ämnet enligt CLP-förordningen ska de inneboende farorna med ämnet utvärderas.
  • Kontrollera noga att den harmoniserade klassificeringen som rapporterats för ämnet överensstämmer med den senaste uppdateringen av bilaga VI till CLP. Kom ihåg att ämnet kan ingå i en gruppregistrering.

 

Klassificera multikomponentämnen och UVCB-ämnen korrekt
  • Som en allmän regel ska klassificeringen av ett ämne med föroreningar, tillsatser eller flera beståndsdelar (multikomponentämnen eller UVCB-ämnen) baseras på tillgänglig relevant information om ämnet.
  • När klassificering görs för cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper, eller när utvärdering görs för bioackumulerings- och nedbrytningsegenskaper inom faroklassen ”farlig för vattenmiljön” baseras klassificeringen av ämnet normalt sett även på information om kända enskilda beståndsdelar.  
  • Om uppgifterna om multikomponentämnet eller UVCB-ämnet visar på mer allvarliga effekter än uppgifterna om enskilda beståndsdelar (detta kan hända vid klassificering för CMR eller relevanta effekter på bioackumulerings- eller nedbrytningsegenskaper), bör du använda dessa mer allvarliga uppgifter vid klassificeringen.
  • För andra faroklasser än CMR bör uppgifterna om beståndsdelarna användas vid klassificeringen i enlighet med reglerna för blandningar, om inga uppgifter om ämnet finns tillgängliga.
  • Testa inte multikomponentämnen för klassificeringsändamål om det finns uppgifter tillgängliga om beståndsdelarna.

 

Uppdatera din klassificerings- och märkningsanmälan
  • Enligt artikel 41 i CLP-förordningen ska anmälare och registranter göra sitt bästa för att komma överens om vilken post som ska anges för samma ämne, och det är därför vanligt att anmälningarna uppdateras.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)