Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 12 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
602-102-00-6
430-250-1 406-58-6
Flam. Liq. 2
GHS02
Harmonised C&L View details
1-Butanamine, N-butyl-, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol ether with trimethylolpropane (3:1) acrylate
605-658-8 173011-06-8
Skin Sens. 1A
GHS07
REACH registration C&L View details
Diammonium N-(phosphonomethyl)glycine
824-599-0 69254-40-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Cashew, nutshell liq., polymer with diethylenetriamine and formaldehyde
614-465-8 68413-29-6
Not Classified
Notified C&L View details
Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17α-diol
229-650-5 6639-99-2
Carc. 1A
Repr. 1A
STOT RE 1
GHS08
Notified C&L View details
5-diethylaminopentan-2-one
203-274-1 105-14-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolylphosphoric acid, sodium salt
249-197-7 28749-63-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,7-dimethylnona-2,6-dienal
255-368-7 41448-29-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off
Refinery gas
[A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-160-00-9
272-876-4 68919-04-0
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
Phosphoric acid, decyl ester, compd. with 2-aminoethanol
297-990-1 93776-60-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Solvent naphtha (petroleum), light arom., hydrotreated
Low boiling point hydrogen treated naphtha
[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C(275°F to 410°F).
649-334-00-4
270-988-8 68512-78-7
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Neodymium trihydroxide
240-514-4 16469-17-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Alkenes, C11-12, hydroformylation products, distn. residues
292-427-6 90622-27-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-ethoxybenzylamine
253-672-4 37806-29-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
α-Cyano-3-phenoxybenzyl-2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylate (Cycloprothrin) and preparations containing it
613-404-2 63935-38-6
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Potassium hydro(triisopropoxy)borate
255-747-7 42278-67-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1,3-difluoro-4-nitrobenzene
207-167-0 446-35-5
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Ethyl 2-(dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
241-281-1 17243-69-5
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
650-043-00-X
420-310-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
2-oxobutanal oxime
924-346-5
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Ethyldiphenylphosphine oxide
217-068-4 1733-57-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Butyl fluoroacetate
206-739-7 371-49-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
GHS02 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
bromophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
015-108-00-3
218-277-3 2104-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
trans-1-ethyl-2-methylcyclopentane
213-227-7 930-90-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-(octyloxy)ethanol
233-015-8 10020-43-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Camphor tree, Cinnamomum camphora formosana, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum camphora formosana, Lauraceae.
296-431-9 92704-03-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
rel-(4aR,5aS,6aS,6bS,9R,9aS,11S,11aS,11bR)-9a,11b-dimethyl-9-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)tetradecahydrospiro[cyclopenta[1,2]phenanthro[8a,9-b]oxirene-3,2'-[1,3]dioxolane]-9,11-diol
601-498-8 117899-42-0
STOT RE 2
GHS08
REACH registration C&L View details
7-methylbenz[a]anthracene
219-819-1 2541-69-7
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
4,7-dihydroindan
231-514-5 7603-37-4
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
607-614-00-3
426-480-5 63562-33-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol
206-819-1 376-90-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with C18-unsatd. fatty acid trimers and triethylenetetramine
614-772-7 68911-20-6
Not Classified
Notified C&L View details
O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl (2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-oate
240-851-7 16830-15-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Iron dihydroxide pentakis(sulphate)
215-179-2 1310-45-8
Not Classified
Notified C&L View details
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 3
GHS07
REACH registration C&L View details
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutane amide
612-279-00-1
447-860-7 144177-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Repr. 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
N-methyl-4-anisidine
227-735-1 5961-59-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Pentahydroxy(tetradecanoato)dichromium
265-647-5 65229-24-5
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Bromovinylmagnesium
217-375-3 1826-67-1
Water-react. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
2-(benzyloxy)acetic acid
608-470-4 30379-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-Dihydroxy-1,3-cyclobutanediyl)bis[2,3-dihydro-1H-perimidine-4,2,2-triylbis (methylene)] tetrahexanoate
606-723-3 211991-63-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Isotridecyl dihydrogen phosphate
256-882-4 50977-11-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and methylphenol
614-154-7 67875-42-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
(S)-ethyl 3-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-3-phenylpropanoate
445-820-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
266-314-7 66327-54-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tris(dodecylbenzenesulphonato-O)(propan-2-olato)titanium
262-777-4 61417-55-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,2-Dimethylpyridinium iodide
617-993-7 872-73-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tungsten diselenide
235-078-7 12067-46-8
GHS06
Notified C&L View details
1,3-diisopropyl-2-(p-nitrobenzyl)isourea
221-027-6 2978-11-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1