Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Alkenes, C11-12, hydroformylation products, distn. residues
292-427-6 90622-27-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
α-Cyano-3-phenoxybenzyl-2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylate (Cycloprothrin) and preparations containing it
613-404-2 63935-38-6
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
650-043-00-X
420-310-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Butyl fluoroacetate
206-739-7 371-49-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
GHS02 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
bromophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
015-108-00-3
218-277-3 2104-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
trans-1-ethyl-2-methylcyclopentane
213-227-7 930-90-5
Not Classified
Notified C&L View details
Camphor tree, Cinnamomum camphora formosana, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum camphora formosana, Lauraceae.
296-431-9 92704-03-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
7-methylbenz[a]anthracene
219-819-1 2541-69-7
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
4,7-dihydroindan
231-514-5 7603-37-4
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
607-614-00-3
426-480-5 63562-33-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutane amide
612-279-00-1
447-860-7 144177-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Repr. 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
N-methyl-4-anisidine
227-735-1 5961-59-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Bromovinylmagnesium
217-375-3 1826-67-1
Water-react. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
2,4-Dihydroxy-1,3-cyclobutanediyl)bis[2,3-dihydro-1H-perimidine-4,2,2-triylbis (methylene)] tetrahexanoate
606-723-3 211991-63-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Tris(dodecylbenzenesulphonato-O)(propan-2-olato)titanium
262-777-4 61417-55-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Tungsten diselenide
235-078-7 12067-46-8
GHS06
Notified C&L View details
sodium dichromate
024-004-00-7
234-190-3 10588-01-9
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1B
GHS03 GHS05 GHS06
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
17-Hydroxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
613-906-1 66212-25-7
Not Classified
Notified C&L View details
N-BENZYLOXYPHTHALIMIDE
605-447-0 16653-19-3
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(E)-3-ethoxyacrylonitrile
261-181-1 58243-08-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
1,4-bis(2,3 epoxypropoxy)butane
butanedioldiglycidyl ether
603-072-00-7
219-371-7 2425-79-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
[3-(chlorocarbonyl)-2-methylphenyl]acetate
607-649-00-4
433-690-0 167678-46-8
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
1-methylbutylamine
210-886-2 625-30-9
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
5-[3-[(1S)-2-(difluoromethoxy)-1-methylethoxy]-5-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)amino]carbonyl]phenoxy]-N,N-dimethyl- 2-pyrazinecarboxamide
600-270-5 1020668-59-0
Acute Tox. 4
Repr. 1B
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-bromo-2-oxopropionic acid
214-206-5 1113-59-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
potassium 2-amino-2-methylpropionate octahydrate
607-227-00-X
405-560-3 120447-91-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
Deca-1,4,9-triene
233-346-8 10124-98-8
Flam. Liq. 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS09
Notified C&L View details
reaction mass of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
603-134-00-3
410-450-3
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl acrylate
251-992-9 34395-24-9
Not Classified
Notified C&L View details
Collagens, hydrolyzates, reaction products with cocoyl chloride, triethanolamine salts
500-714-7 162353-76-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl acetate
218-250-6 2093-20-1
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Chromium potassium bis(sulphate)
233-401-6 10141-00-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Dichlorohexylmethylsilane
238-864-8 14799-94-1
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1-Butanol, 4-chloro-, 1-methanesulfonate
608-017-0 26910-61-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzenemethanesulfonic acid, alpha,4-dihydroxy-, potassium salt (1:1)
614-953-0 69342-18-3
Not Classified
Notified C&L View details
1-methyl-1-nitrosourea
211-678-4 684-93-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 3
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS02 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, C10-60-alkyl derivs., sodium salts
290-641-4 90194-32-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
ucb 22060
446-640-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
isoprocarb (ISO)
2-isopropylphenyl N-methylcarbamate
006-053-00-6
220-114-6 2631-40-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Octatriacontane
230-560-3 7194-85-6
Not Classified
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), cold-acid, C4-6
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.]
A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.
649-362-00-7
270-741-4 68477-61-2
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Balsams, copaiba, sulfurized, silver salts
271-373-7 68551-38-2
Flam. Sol. 1
GHS02
Notified C&L View details
3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propene
215-847-3 1428-33-7
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Fluclorolone acetonide
223-010-9 3693-39-8
Repr. 2
Lact.
STOT RE 2
GHS08
Notified C&L View details
(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole
613-201-00-9
422-390-5 143322-57-0
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
N,N'-diphenyladipamide
224-706-5 4456-80-8
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), heavy naphtha solvent
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 220 °C (194 °F to 428 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 220°C (194°F to 428°F).
649-420-00-1
265-099-7 64741-98-6
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
236-187-2 13215-88-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1