Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 24 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Iron selenide
215-177-1 1310-32-3
GHS06
Notified C&L View details
Thixatrol SR
603-123-3 126162-16-1
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(methylthio)propyl butyrate
240-680-8 16630-60-7
Not Classified
Notified C&L View details
(±)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 44742
603-169-00-4
415-550-0 109887-53-8
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Dibenzyltoluene
248-097-0 26898-17-9
Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off
Refinery gas
[A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-158-00-8
272-874-3 68919-02-8
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium hydrogen sulphate
281-429-2 83949-69-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl cinnamylidenemalonate
246-899-5 25364-76-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
279-593-5 80866-88-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Imidazolidinone, 4,5-dimethoxy-1,3-bis(methoxymethyl)-
617-698-3 85306-00-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4'-butoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
258-123-2 52709-87-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Gadolinium trihydroxide
240-516-5 16469-18-4
Not Classified
Notified C&L View details
Alpha-chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
262-249-3 60468-54-4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-CHLORO-3-METHYLBENZOIC ACID
616-415-0 7697-29-2
GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, safflower-oil, acidulated, hydrogenated
296-509-2 92704-73-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine
221-336-6 3069-29-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-chlorobenzaldehyde
o-chlorobenzaldehyde
605-011-00-X
201-956-3 89-98-5
Skin Corr. 1B
GHS05
Harmonised C&L View details
2-ethylideneundec-10-en-1-al
276-965-9 72894-14-5
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-(2-Phenylpropan-2-yl)-2H-tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
617-572-8 844681-82-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
S,S-dimethyl carbonodithioate
617-931-9 868-84-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Hexafluoroacetone
211-676-3 684-16-2
Press. Gas (Liq.)
Skin Corr. 1A
GHS04 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with 2-amino-2-methyl-1-propanol
294-255-7 91696-95-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N-(4-amino-2-chloro-5-methylphenyl)benzamide
204-456-3 121-22-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium
022-005-00-7
419-840-8 169104-71-6
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS02 GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
2-methylpent-2-ene
210-883-6 625-27-4
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6
Flam. Sol. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Alpha-methylcyclopropanemethanol
212-145-9 765-42-4
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
1,2,5-trimethylpyrrole
213-225-6 930-87-0
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Triethyltin chloride
213-616-1 994-31-0
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3-(dimethylamino)propyl acrylate
242-402-0 18526-07-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Acrylic resin
607-751-9 25586-20-3
Not Classified
Notified C&L View details
Transglutaminase
616-952-0 80146-85-6
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Fluindione
213-484-5 957-56-2
Not Classified
Notified C&L View details
Titanium trioxide
215-698-4 1344-55-4
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(2,4-dichlorophenyl) carbonate
247-748-6 26496-99-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
7-aminonaphthalene-1,3,5-trisulphonic acid
248-394-5 27310-25-4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
206-120-1 302-25-0
Repr. 1B
GHS08
REACH registration C&L View details
Alcohols, C12-15, branched and linear, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-294-5 106232-83-1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
GHS09
Notified C&L View details
1-Propanesulfonic acid, 3-chloro-2-hydroxy-, monosodium salt, reaction products with 2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol
271-863-0 68610-39-9
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
trans-2,4'-vinylenedipyridine
238-866-9 14802-41-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Beta,beta-styrenedicarbonitrile
220-283-6 2700-22-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
613-245-00-9
428-100-3 94239-04-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Isovaleramide
208-781-1 541-46-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
20,20-Ethylenedioxy-17-hydroxy-1,4,6-pregnatrien-3-one
618-972-5 93771-36-9
Not Classified
Notified C&L View details
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-dodecahydro-2H-cyclododeca[b]pyran
251-090-5 32539-83-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
4-(tert-butyl)-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline
251-607-4 33629-47-9
Acute Tox. 4
Repr. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
1-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]piperazine
610-679-0 515160-72-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised
Substance obtained as a powdery cathodic precipitate during the electrolytic decoppering stage of copper refining electrolysis. Consists primarily of copper with antimony, arsenic, lead and nickel in metallic form as well as oxides and sulfates.
028-015-00-8
305-433-1 94551-87-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1A
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Bis(6-methylheptyl) adipate
203-348-3 105-96-4
Not Classified
Notified C&L View details
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
617-210-9 81290-20-2
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1