Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 12 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
o-(trifluoromethyl)phenethylamine
212-262-5 774-18-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Gasoline, natural
Low boiling point naphtha
[A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).]
A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).
649-261-00-8
232-349-1 8006-61-9
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
imazalil sulphate (ISO) powder
1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
imazalil sulphate (ISO), aqueous solution
613-043-00-0; 613-043-01-8
261-351-5 58594-72-2
Multiple harmonised classifications
View details
2-(phenylthio)ethanol
211-828-9 699-12-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, C13-14, hydroformylation products, distn. residues
292-429-7 90622-29-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-hydroxytryptophan
200-284-8 56-69-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(E)-3'-hydroxy-4'-methoxycinnamic acid
247-071-6 25522-33-2
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
276-806-3 72738-09-1
GHS07
Notified C&L View details
2,3,4,5,6-pentabromostyrene
258-359-6 53097-59-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6
Flam. Liq. 2
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
Notified C&L View details
p-(1-piperazinyl)phenol
260-289-6 56621-48-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Resin acids and Rosin acids, esters with ethylene glycol
270-986-7 68512-65-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3
Acute Tox. 4
Repr. 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Thiocolchicine
220-346-8 2730-71-4
Acute Tox. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 1
Muta. 1B
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Methyl hydrogen azelate
218-275-2 2104-19-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
cobalt dinitrate
027-009-00-2
233-402-1 10141-05-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
(Z,Z)-cycloocta-1,5-diene
216-291-4 1552-12-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
tert-butylcyclohexane
221-652-4 3178-22-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidin-4-one
603-382-2 130049-82-0
Not Classified
Notified C&L View details
Cuprate(3-), [2-[2-[[2-[3-[[4-[[2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-(hydroxy-.kappa.O)-5-sulfophenyl]diazenyl-.kappa.N2]phenylmethyl]diazenyl-.kappa.N1]-4-sulfobenzoato(5-)-.kappa.O]-, sodium (1:3)
402-020-9 106404-06-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-[[5-(carbamoyl)-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
268-171-6 68016-05-7
Not Classified
Notified C&L View details
Isobutyraldehyde oxime
205-779-2 151-00-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS06
Notified C&L View details
cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl-p-toluenesulfonate
601-280-2 113770-65-3
Not Classified
Notified C&L View details
ethylbenzene
601-023-00-4
202-849-4 100-41-4
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
STOT RE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane
924-669-1
Skin Sens. 1A
GHS07
REACH registration C&L View details
Alprostadil
212-017-2 745-65-3
Acute Tox. 3
Repr. 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
4'-(hexyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
255-358-2 41424-11-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[3-(1-naphthylamino)propyl]morpholine
226-033-2 5235-82-5
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
2-[2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl oleate
280-038-4 82799-41-5
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Lecithins, egg yolk
297-639-2 93685-90-6
Not Classified
Notified C&L View details
N,N''-ethylenebis[N'-[2-methyl-5-[[(octadecylamino)carbonyl]amino]phenyl]urea]
303-345-8 94166-50-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Distillates (coal tar), light oils, acid exts.; Light Oil Extract Residues, high boiling
[This oil is a complex reaction mass of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m- and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).]
This oil is a complex mixture of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m-, and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).
648-022-00-5
292-609-5 90640-87-2
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Silicic acid (H2SiO3), disodium salt, nonahydrate
603-903-3 13517-24-3
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-({[4-(acryloyloxy)butoxy]carbonyl}oxy)benzoic acid
608-403-9 297132-04-8
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-FLUORO-2,4-DIMETHOXYBENZENE
605-794-8 17715-70-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1,4-dinitrosobenzene
203-272-0 105-12-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Glucosidase, exo-1,3-β-
232-968-7 9073-49-8
GHS08
Notified C&L View details
Tetrahydrogen [μ12-[orthosilicato(4-)-O:O:O:O':O':O':O'':O'':O'':O''':O''':O''']]tetracosa-μ-oxododecaoxododecamolybdate(4-)
234-718-2 12027-12-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(R)-o-[[(1-phenylethyl)amino]carbonyl]benzoic acid
244-570-0 21752-35-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-bromophenyl cyclopropyl ketone
230-130-5 6952-89-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C6-19-branched, manganese salts
271-377-9 68551-42-8
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
coumaphos (ISO)
O-3-chloro-4-methylcoumarin-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate
015-038-00-3
200-285-3 56-72-4
Acute Tox. 2
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
S-[11β,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione] 21-(thiopivalate)
259-706-4 55560-96-8
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
[6aS-(6aα,8β,9aα)]-2,3,6a,8,9a-hexahydro-8-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione
241-832-6 17878-54-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Carc. 1B
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
3,3'-[butane-1,4-diylbis(oxy)]bispropiononitrile
242-485-3 18664-94-3
Not Classified
Notified C&L View details
Silver zeolite (Zeolite, LTA framework type, ion exchanged with silver and ammonium ions)
620-078-5 130328-18-6
Not Classified
Notified C&L View details
diethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate
607-671-00-4
417-310-0 72903-27-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
Benzylmalonic acid
210-491-5 616-75-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
β-methylaziridine-1-propiononitrile
223-798-4 4078-19-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2