Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 30 July 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Isophthalaldehyde
210-935-8 626-19-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalide
216-293-5 1552-42-7
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Amides, from C16-22 fatty acids and diethylenetriamine
614-751-2 68876-82-4
Skin Corr. 1A
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Lead(2+) 2,4-dinitroresorcinolate
236-498-3 13406-89-8
Unst. Expl.
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS01 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
(±)-tetrahydro-2,6,6-trimethyl-2-vinyl-2H-pyran
237-550-8 13837-56-4
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Orthoboric acid, compound with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1)
303-196-9 94159-20-3
Not Classified
Notified C&L View details
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-, compound with N-cyclohexylcyclohexanamine
613-436-7 6406-53-7
Not Classified
Notified C&L View details
Fucus serratus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Fucus serratus, Fucaceae.
303-400-6 94167-02-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-[3-(dodecylamino)propyl]glycine
251-993-4 34395-72-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
Notified C&L View details
Sodium 2-aminosulphanilate
221-650-3 3177-22-8
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Phenalen-1-one
208-945-2 548-39-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-o-toluidine
254-467-2 39478-78-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Hexaethyldisiloxane
213-619-8 994-49-0
GHS07
Notified C&L View details
2-methylvaleryl chloride
226-035-3 5238-27-7
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Ethyl 4-phenylpiperidine-4-carboxylate
201-008-9 77-17-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
[29H,31H-phthalocyaninetrisulphonyl trichloridato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
248-236-5 27121-30-8
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Docosanoyl chloride
606-710-2 21132-76-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
3-methylbut-2-en-1-ol
209-141-4 556-82-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Cyclopropaneethanamine
613-103-6 62893-54-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
602-102-00-6
430-250-1 406-58-6
Flam. Liq. 2
GHS02
Harmonised C&L View details
1-Butanamine, N-butyl-, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol ether with trimethylolpropane (3:1) acrylate
605-658-8 173011-06-8
Skin Sens. 1A
GHS07
REACH registration C&L View details
Diammonium N-(phosphonomethyl)glycine
824-599-0 69254-40-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
troclosene sodium, dihydrate
610-700-3 51580-86-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Alcohols, cetyl oleyl, ethoxylated, propoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated and 1 - 2.5 moles propoxylated
500-305-3 116810-31-2
Not Classified
Notified C&L View details
Cashew, nutshell liq., polymer with diethylenetriamine and formaldehyde
614-465-8 68413-29-6
Not Classified
Notified C&L View details
Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17α-diol
229-650-5 6639-99-2
Carc. 1A
Repr. 1A
STOT RE 1
GHS08
Notified C&L View details
5-diethylaminopentan-2-one
203-274-1 105-14-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolylphosphoric acid, sodium salt
249-197-7 28749-63-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methylcyclopropanecarboxylic acid
249-693-3 29555-02-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
3,7-dimethylnona-2,6-dienal
255-368-7 41448-29-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
416-080-9 154306-60-2
Not Classified
Notified C&L View details
Tibolone
227-069-1 5630-53-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off
Refinery gas
[A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-160-00-9
272-876-4 68919-04-0
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
Tetrahexylammonium perchlorate
225-095-8 4656-81-9
Ox. Sol. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS03 GHS07
Notified C&L View details
4-nitro-m-cresol
219-952-5 2581-34-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fluoro-4-nitrotoluene
215-845-2 1427-07-2
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Phosphoric acid, decyl ester, compd. with 2-aminoethanol
297-990-1 93776-60-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diphenyliodonium chloride
216-049-8 1483-72-3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Solvent naphtha (petroleum), light arom., hydrotreated
Low boiling point hydrogen treated naphtha
[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C(275°F to 410°F).
649-334-00-4
270-988-8 68512-78-7
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
C.I. Acid Brown 362
612-729-7 61931-13-3
Not Classified
Notified C&L View details
Neodymium trihydroxide
240-514-4 16469-17-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Alkenes, C11-12, hydroformylation products, distn. residues
292-427-6 90622-27-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
ACID YELLOW 3 ALUMINUM LAKE
614-732-9 68814-04-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-ethoxybenzylamine
253-672-4 37806-29-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
α-Cyano-3-phenoxybenzyl-2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylate (Cycloprothrin) and preparations containing it
613-404-2 63935-38-6
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Potassium hydro(triisopropoxy)borate
255-747-7 42278-67-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite
275-128-5 71011-27-3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-(dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
241-281-1 17243-69-5
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
4-aminobenzyl alcohol
210-767-5 623-04-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
650-043-00-X
420-310-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2