Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Ethynylenebis[trimethylstannane]
218-324-8 2117-50-2
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2-[10-(acetyloxy)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
607-277-2 23825-05-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-acetyl-N-methylacetamide
214-207-0 1113-68-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride
206-340-8 328-99-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tris(2,3-dichloropropyl) phosphate
201-117-1 78-43-3
Carc. 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-665-2 25151-96-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with acetic anhydride and diethylenetriamine
283-052-9 84539-63-9
GHS05
Notified C&L View details
6-hydroxyindole
417-020-4 2380-86-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
1-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclopropanecarboxylic acid
618-224-8 88950-64-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(mercaptomethyl)cyclopropylacetic acid
420-240-3 162515-68-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate
260-754-3 57472-68-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl methacrylate
211-708-6 688-84-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
1-bromotetrafluoro-2-iodoethane
207-008-5 421-70-5
GHS07
Notified C&L View details
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
609-056-6 350-29-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Isooctadecanoic acid, mono-, di- and triesters with triglycerol
291-548-1 90431-25-7
Not Classified
Notified C&L View details
4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
206-352-3 330-12-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-butoxyethyl α-phenylpiperidine-1-acetate hydrobromide
262-318-8 60595-56-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Trioctylsilane
242-559-5 18765-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Vinca minor, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Vinca minor, Apocynaceae.
281-686-0 84012-41-9
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Bis[stilbene-α,β-dithiolato(2-)]nickel
249-353-4 28984-20-5
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Carc. 1A
GHS08
Notified C&L View details
[S-(R*,S*)]-2-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)oxirane
248-839-3 28098-67-1
Notified C&L View details
4-Fluorophenyl chloroformate
609-545-4 38377-38-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Trifluoroacetic trifluoroacetohydroxamic anhydride
211-677-9 684-78-6
Skin Corr. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-methoxy-1-naphthonitrile
227-734-6 5961-55-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Flunisolide
222-193-2 3385-03-3
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone
603-745-5 133454-47-4
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
Silicic acid (H4SiO4), zirconium(4+) salt (1:1), reaction products with sodium hydroxide
304-802-4 94279-56-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylphenol
201-958-4 90-00-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) carbonate and N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium hydrogen carbonate
451-900-9 894406-76-9
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Loperamide
258-416-5 53179-11-6
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
2-(2-Methyl-5-nitroanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
604-858-2 152460-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-742-5 22036-77-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Strontium silicate(1:1)
236-616-3 13451-00-8
Not Classified
Notified C&L View details
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, isodecyl ester, potassium salt
269-889-2 68389-40-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
GHS02 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl hydrogen -2-ethylhexylphosphonate
238-865-3 14802-03-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-methylpyrrolidine
212-144-3 765-38-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, peanut-oil, acidulated, hydrogenated
296-507-1 92704-71-7
Not Classified
Notified C&L View details
2-ethyl-2-butenal
243-299-5 19780-25-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
3-chloro-2,2-dimethylpropaneoic acid
236-848-5 13511-38-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
alcohol soluable maleic acid resin
617-062-5 80341-90-8
Not Classified
Notified C&L View details
Pentyl cinnamate
222-478-1 3487-99-8
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Lead thiosulphate
236-780-6 13478-50-7
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2,2-dimethylhexan-3-ol
224-135-1 4209-90-9
GHS07
Notified C&L View details
5-bromopentan-2-one
223-419-2 3884-71-7
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Promecarb
220-113-0 2631-37-0
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Hentetracontane
230-561-9 7194-87-8
Not Classified
Notified C&L View details
Phenol, 2(or 4)-(2,4-dinitrophenyl)amino-, sulfurized, thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53248.
215-455-2 1327-03-3
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1