Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 July 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
1-methylethyl 3,4-diethoxyphenylcarbamate
DIETHOFENCARB
403-870-3 87130-20-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonic acid--potassium (1/1)
618-797-4 91893-72-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Polyethyleneimine ethoxylate propoxylate
610-853-6 52501-07-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-(2,4-dichloro-5-hydroxyphenyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
254-638-1 39807-19-7
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
(benzyloxy)methanol
238-588-8 14548-60-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
linuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
006-021-00-1
206-356-5 330-55-2
Acute Tox. 4
Carc. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1B
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Dimethylcyclopentane
249-193-5 28729-52-4
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
Betazole
203-278-3 105-20-4
GHS07
Notified C&L View details
ficin
647-006-00-5
232-599-1 9001-33-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, phosphosulfurized
267-032-7 67762-73-6
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
Phenol, 4-(phenylamino)-, sulfurized
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53228.
215-450-5 1326-96-1
Not Classified
Notified C&L View details
2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
604-906-2 153439-40-8
Skin Sens. 1
Repr. 1B
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
acifluorfen (ISO)
5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoic acid
604-041-00-0
256-634-5 50594-66-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Nonyl mercaptoacetate
223-139-0 3746-40-5
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
tert-Decanoic acid, oxiranylmethyl ester, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine
307-226-1 97553-65-6
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Di-tert-dodecyl disulphide
248-468-7 27458-90-8
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl carbonate solution
618-781-7 916850-37-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Bithionoloxide
212-679-2 844-26-8
Not Classified
Notified C&L View details
Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-phenylbutyramidato-N2,N3]nickel
249-503-9 29204-84-0
Not Classified
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with diethanolamine
291-704-9 90459-60-2
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(4-chlorobenzoyl) peroxide
202-310-3 94-17-7
Org. Perox. B
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS01 GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Lanthanum phosphate
237-419-5 13778-59-1
Not Classified
Notified C&L View details
Poplar, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Populus, Salicaceae.
281-681-3 84012-37-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
disodium 7-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo) naphthalene-2-sulfonate
EVERZOL ORANGE GR; ORANGE HF-SNK; REAKTIV ORANGE FD 19969 FW
611-023-00-6
404-600-7 129009-88-7
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
2-hydroxyethyl hydrogen phthalate
241-676-9 17689-42-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
reaction mass of: 2,4,6-tri(butylcarbamoyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-tri(methylcarbamoyl)-1,3,5-triazine
[(2-butyl-4,6-dimethyl)tricarbamoyl]-1,3,5-triazine
[(2,4-dibutyl-6-methyl)tricarbamoyl]-1,3,5-triazine
613-197-00-9
420-390-1 187547-46-2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
2-methylbenzyl alcohol
201-954-2 89-95-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Lignin, alkali, reaction products with disodium sulfite and formaldehyde
600-691-4 105859-97-0
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, sodium salt
607-789-6 25736-61-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
290-647-7 90194-37-9
Not Classified
Notified C&L View details
Dimethyl 2-aminoterephthalate
226-364-2 5372-81-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
1-chloro-4-ethylbenzene
210-763-3 622-98-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, linseed-oil, acidulated
285-103-0 85029-78-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,2-dimethylcyclopentene
212-148-5 765-47-9
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Reaction mass of (2S)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol and (2R)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol
435-750-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
DL-Phenylalaninol
605-234-2 16088-07-6
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Bis(2,3-epoxypropyl) phthalate
230-566-6 7195-45-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
Muta. 2
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3,3-pentamethylene-4-butyrolactam
3,3-PENTAMETHYLENE-4-BUTYROLACTAM (CDI)
451-630-1 64744-50-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., calcium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid calcium salt and SDA Reporting Number: 04-006-06.
270-277-2 68424-16-8
Notified C&L View details
reaction mass of: dodecanoic acid (35-40 %)
poly(1-7)lactate esters of dodecanoic acid (60-65 %)
607-387-00-0
412-590-0 58856-63-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
(R)-(-)-α-(trifluoromethyl)benzylamine
244-747-2 22038-85-3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl (3aR,7R,7aR)-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-3a,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
606-548-2 204254-84-2
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
Diallyl isophthalate
214-122-9 1087-21-4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
2H-1,2,4-Benzothiadiazine-3-acetic acid, 2-(3-butoxypropyl)-, ethyl ester, 1,1-dioxide
614-093-6 676352-74-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
α-3-dibromotoluene
212-519-1 823-78-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Lanthanum nitride
247-245-1 25764-10-7
GHS07
Notified C&L View details
Trimethylammonium chloride
209-810-0 593-81-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
GHS07
REACH registration C&L View details
Triphenylvinylsilane
242-487-4 18666-68-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-[1-(S)-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-.sc.l.sc.-alanyl-N-carboxyanhydride
607-482-00-7
430-360-8 84793-24-8
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1