Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
2,4-dinitrotoluene
609-007-00-9
204-450-0 121-14-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
2-naphthyl dihydrogen phosphate
236-011-4 13095-41-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(diethylamino)ethyl acrylate
219-378-5 2426-54-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Phosphoric acid, mixed decyl and octyl esters, compds. with diethanolamine
619-536-7 68425-57-0
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
3,4-dichlorobenzoic acid
200-099-2 51-44-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-dihydro-1-oxoisobenzofuran-5-carbonitrile
279-900-2 82104-74-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,3-Bis(vinylsulfonylacetamido)propane
616-142-00-7
428-350-3 93629-90-4
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent
Distillate aromatic extract (treated)
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from the re-extraction of solvent-refined heavy paraffinic distillate. It consists of saturated and aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from the re-extraction of solvent-refined heavy paraffinic distillate. It consists of saturated and aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.
649-532-00-0
272-180-0 68783-04-0
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Glycerides, C16-18 and C18-unsatd., deodorizer distillates
A complex combination obtained by steam distillation of C16-18 and C18-unsatd. glycerides followed by condensation of the steam.
272-911-3 68920-03-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-, 1-(4-C10-13-alkylphenyl) derivs.
600-033-6 1001416-18-7
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
1-(2-propenyl)pyridinium chloride
612-179-00-8
412-740-5 25965-81-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
Fluphenazine
200-702-9 69-23-8
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
N-(N6-trifluoroacetyl-L-lysyl)-L-proline
402-920-1
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-dihydroxy-7,7'-ureylenedi(naphthalene-2-sulphonic acid)
205-142-9 134-47-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)butane-1-sulphonamide
252-044-7 34455-00-0
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
613-095-00-4
403-080-9 92484-48-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
Metampicillin
229-365-6 6489-97-0
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
1,1,2,2-tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulphonyl fluoride
266-172-6 66137-74-4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Decanol, branched
289-094-4 85995-86-4
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Vincaleukoblastine, 3-(aminocarbonyl)-O4-deacetyl-3-de(methoxycarbonyl)-, sulfate (1:1) (salt)
261-984-7 59917-39-4
Acute Tox. 2
Eye Dam. 1
Repr. 2
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
5-nitrouracil
210-250-4 611-08-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Isobutyl decanoate
250-281-0 30673-38-2
Not Classified
Notified C&L View details
Ethanedioic acid, lithium salt (1:[?])
608-551-4 30903-87-8
GHS07
Notified C&L View details
N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
612-136-00-3
202-969-7 101-72-4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Methyl 2-[(phenylmethylene)amino]benzoate
254-307-1 39129-16-3
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-dimethylnicotinamide
230-209-4 6972-69-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
carbosulfan (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate
006-084-00-5
259-565-9 55285-14-8
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Praseodymium dioxide
234-838-5 12036-05-4
Not Classified
Notified C&L View details
Plastics, wastes, pyrolyzed, pyrolysis oil
The oil obtained from the pyrolysis of polymer wastes at 600°C to 800°C (1112°F to 1472°F). It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C28, heteroaromatics and other organic compounds boiling in the range of approximately 50°C to 500°C (122°F to 932°F).
309-755-3 100801-72-7
Not Classified
Notified C&L View details
4-bromo-2-fluoroanisole
219-096-2 2357-52-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Triacetoxyphenylsilane
241-952-9 18042-54-1
Not Classified
Notified C&L View details
Naphtha, thermal cracked, residues, naphthalene cut
285-562-7 85117-10-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Acetic acid, C9-11-branched alkyl esters, C10-rich
600-871-2 108419-34-7
Not Classified
Notified C&L View details
1,4-Bis((4'-(4-acryloyloxybutoxy)phenyl)carbonyloxy)benzene
454-650-9 132694-65-6
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Neodymium(3+) acetate
228-244-5 6192-13-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)-benzoic acid
613-780-8 65355-29-5
Acute Tox. 4
Notified C&L View details
sodium carbonate
011-005-00-2
207-838-8 497-19-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Harmonised C&L View details
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
610-580-2 50887-69-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Piperazin-4-ylacetophenone
257-332-6 51639-48-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium hydrogen 7-aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonate
284-333-9 84852-23-3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1yl]amino]-benzoic acid
920-437-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 1B
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Exo-(-)-4,7,7-trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
227-219-6 5718-75-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
leucomalachite green
N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-benzylidenedianiline
612-281-00-2
204-961-9 129-73-7
Muta. 2
Carc. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Glycine, N,N'-1,3-propanediylbis[N-(carboxymethyl)-
606-302-4 1939-36-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Repr. 2
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
4-Bromo-3-chloroanisole
610-550-9 50638-46-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-dodecylaminopropionic acid
215-968-1 1462-54-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-methoxy-5-nitrobenzenediazonium chloride, compound with zinc chloride
271-309-8 68540-75-0
Not Classified
Notified C&L View details
(R,S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
608-053-00-7
430-780-1 103146-25-4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Pentacosane
211-123-6 629-99-2
Not Classified
Notified C&L View details
Hydrocarbons, steam-cracking tar middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of steam cracked tar. It consists predominantly of aromatic and other hydrocarbons and organic sulfur compounds boiling in the range of approximately 210°C to 340°C (410°F to 644°F).
289-222-9 86290-83-7
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2