Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 July 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Dibutyl 2,2'-dithiodiacetate
245-954-0 23959-95-7
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with chloroacetic acid and 2-(dimethylamino)ethanol and N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
295-171-3 91845-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
Formylcycloheptane
224-279-5 4277-29-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol
AMBER CORE
603-154-00-2
412-300-2 139504-68-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis(ethanethiol)
239-044-2 14970-87-7
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
(2S)-2-(4-(3-Fluorbenzyloxy)-benzylamino)-propanamid, Methan sulfonat
606-485-0 202825-46-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Methylenebis[diphenylphosphine]
218-194-2 2071-20-7
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
277-554-7 73612-40-5
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane
500-297-1 109331-54-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Carc. 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
5,10,15,20-tetraphenyl-21H,23H-porphine
213-025-9 917-23-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
phenylhydrazinium sulphate (2:1)
612-023-00-9
257-622-2 52033-74-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Diammonium hexachloroiridate
241-007-0 16940-92-4
Met. Corr. 1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Fatty acids, tall-oil, potassium salts
263-136-1 61790-44-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-[(4-nitrophenyl)azo]-N-phenylaniline
219-954-6 2581-69-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl methacrylate
250-718-5 31582-45-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(R)-(-)-butane-1,3-diol
228-532-0 6290-03-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
208-627-3 536-25-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-carbaldehyde
230-134-7 6953-22-6
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
7,9-dimethylspiro[5.5]undecan-3-one
281-129-1 83863-64-3
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Norflurazon
248-397-1 27314-13-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
1-(chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
278-216-1 75462-59-8
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4-isobutylpyridine
225-376-5 4810-79-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-nitro-o-phenylenediamine
223-013-5 3694-52-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bromostyrene
215-617-2 1335-06-4
Not Classified
Notified C&L View details
Distillates (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils
Redistillates
[The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190°C to 270°C (374°F to 518°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics.]
The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190°C to 270°C (374°F to 518°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics.
648-037-00-7
295-295-8 91995-35-6
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol
249-355-5 28984-69-2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Diguanidinium carbonate
209-813-7 593-85-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
619-047-9 94569-84-3
GHS07
Notified C&L View details
3,6,9-triazaundecamethylenediamine
tetraethylenepentamine
612-060-00-0
203-986-2 112-57-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
617-667-4 85070-48-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bis(4-nitrophenyl) ether
202-961-3 101-63-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2-dimethylpropane-1,3-diamine
230-819-0 7328-91-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Helichrysum angustifolium, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Helichrysum angustifolium, Compositae.
289-918-2 90045-56-0
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
1,3-divinylbenzene
203-595-7 108-57-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Repr. 2
STOT RE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Yttrium nitride
247-248-8 25764-13-0
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
N-methylpyrrol-2-ylacetonitrile
246-248-5 24437-41-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Iron, [7,16-dihydrodibenzo[b,i][1,4,8,11]tetraazacyclotetradecinato( 2-)-N5,N9,N14,N18]-, (SP-4-1)-
610-569-2 50792-65-9
Notified C&L View details
potassium,sodium 2,4-diamino-3-[4-(2-sulfonatoethoxysulfonyl)phenylazo]-5-[4-(2-sulfonatoethoxysulfonyl)-2-sulfonatophenylazo]-benzenesulfonate
ORANGE DER 8068
607-507-00-1
422-980-2 187026-95-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
Linden, Tilia argentea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tilia argentea, Tiliaceae.
290-012-4 90063-54-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2-oxocyclohexane-1,1,3,3-tetrapropionic acid
225-833-9 5107-67-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-ethoxy-3-hydroxybenzaldehyde
219-812-3 2539-53-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disodium butyl phosphate
264-676-0 64114-42-7
Not Classified
Notified C&L View details
N,N''-bis[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]piperazine-1,4-dicarboxamidine dihydrochloride
243-328-1 19803-62-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
3-Pyridinepropanoic acid, β-oxo-, methyl ester
611-214-4 54950-20-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
227-807-2 5986-55-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
L-tryptophan
200-795-6 73-22-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-bromo-2-fluorobenzaldehyde
298-056-6 93777-26-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Linden, Tilia tomentosa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tilia tomentosa, Tiliaceae.
303-402-7 94167-04-1
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Chromium boride
235-749-4 12653-55-3
Not Classified
Notified C&L View details
2-butyl-3-benzofuryl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride
243-293-2 19774-82-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1