Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Cyclohexyl propionate
228-303-5 6222-35-1
Not Classified
Notified C&L View details
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
211-797-1 696-59-3
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Acute Tox. 3
GHS06 GHS07
REACH registration C&L View details
N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
005-010-00-9
422-050-6 118612-00-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Carc. 2
GHS05 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
isopropylammonium 2-(3-benzoylphenyl)propionate
607-537-00-5
417-970-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
Trimethylsilyl (diethoxyphosphinoyl)acetate
266-171-0 66130-90-3
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurizer
Refinery gas
[A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-166-00-1
273-174-0 68952-80-7
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate
607-185-00-2
402-650-4 1117-37-9
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
(2R)-Oxiran-2-ylmethyl butanoate
611-977-3 60456-26-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Alpha-chloro-alpha,2-toluenesultone
247-122-2 25595-59-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
reaction mass of: trisodium 2-((1-(2-hydroxy-κ-O-5-(2-sulfonatoethansulfonyl)phenylazo-κ-N2)-1-phenylmethyl)azo-κ-N1)-4-sulfonatobenzoate(5-)-κ-O)cuprate(II)
disodium 2-((1-(5-ethenesulfonyl-2-hydroxy-κ-O-phenylazo-κ-N2)-1-phenylmethyl)azo-κ-N1)-4-sulfonatobenzoate-κ-O-(5-))cuprate(II)
611-170-00-6
435-880-9
Aquatic Chronic 3
Harmonised C&L View details
Bursera graveolens wood oil
619-180-2 959130-05-3
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
pyrimethanil (ISO)
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline
612-240-00-9
610-963-4 53112-28-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
Benzoyl chloride, 3-methoxy-2-methyl-
427-440-1 24487-91-0
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS08
REACH registration C&L View details
Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by refining of crude oil. It consists predominantly of aromatics, naphthenics and paraffinics and produces a finished oil with a viscosity of 120 SUS at 100 °F (23cSt at 40 °C).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by refining of crude oil. It consists predominantly of aromatics, naphthenics and paraffinics and produces a finished oil with a viscosity of 120 SUS at 100°F (23cSt at 40°C).
649-501-00-1
297-474-6 93572-43-1
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea
257-861-2 52338-87-1
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
1-Benzyl-1-(dimethylamino)propyl 4-morpholinophenyl ketone
601-598-1 119313-12-1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
3-bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene
216-707-4 1646-53-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-3-(1-methylethyl)pyrazine
260-894-5 57674-20-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoromethanesulfonate
458-390-7 6226-25-1
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 2
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
dichloroacetyl chloride
607-067-00-0
201-199-9 79-36-7
Skin Corr. 1A
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS09
Harmonised C&L View details
Methyl propyl tetrasulphide
289-302-3 87148-08-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
607-626-00-9
401-290-5 103112-35-2
Carc. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
reaction mass of triesters of 2,2-bis(hydroxymethyl)butanol with C7-alkanoic acids and 2-ethylhexanoic acid
607-381-00-8
413-710-4
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Dichloro(1,1-dimethylethyl)phenylsilane
241-835-2 17887-41-1
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Bis(4-nitrophenyl) disulphide
202-840-5 100-32-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
[2H7]aniline
238-580-4 14545-23-4
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
1-cyano-3,3-dimethylguanidine
605-235-8 1609-06-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Zinc di(benzothiazol-2-yl) disulphide
205-840-3 155-04-4
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
1-(thiazol-2-yl)piperazine
255-743-5 42270-37-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Phenmetrazine hydrochloride
216-950-6 1707-14-8
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
trisodium hexafluoroaluminate
009-016-00-2
237-410-6 13775-53-6
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Tetrahydro-5-methylfuran-2-methanol
228-096-1 6126-49-4
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2,4-diamino-5-methoxymethylpyrimidine
613-157-00-0
410-330-0 54236-98-5
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate
815-238-8 202842-98-6
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-methoxy-1,3,2-dioxaphospholane
223-130-1 3741-36-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-(2-carboxyethyl)-2,5-dimethylbenzoxazolium bromide
251-009-3 32353-63-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diammonium cobalt bis(sulphate)
237-043-1 13596-46-8
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
Carc. 1B
Repr. 1B
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
(R*,S*)-(±)-α-(1-aminoethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
252-353-7 35085-65-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, 2(or 4)-C10-14-alkyl derivs., compds. with isopropanolamine
289-091-8 85995-83-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, C10-18, hydroformylation products, distn. lights
307-147-2 97552-94-8
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator
Refinery gas
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.
649-165-00-6
273-173-5 68952-79-4
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
Enzymes, pancreatic, swine
272-915-5 68920-08-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Nonane-1,3-diol monoacetate
215-332-3 1322-17-4
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium 2(or 5)-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(p-tolyl)amino]-1-anthryl]amino]-5(or 2)-methylbenzenesulphonate
286-464-7 85248-91-5
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Aminoacylase
232-732-3 9012-37-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
etoxazol (ISO)
(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetole
603-199-00-8
604-891-2 153233-91-1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
2-(1-naphthoyl)benzoic acid
225-702-6 5018-87-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,3,5-tris(2-methyl-2-propenyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H, 3H, 5H) -trion
613-107-8 6291-95-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
dodecyl 3-(2-(3-benzyl-4-ethoxy-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-4,4-dimethyl-3-oxovaleramido)-4-chlorobenzoate
616-067-00-X
407-300-4 92683-20-0
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
1,2,4-trimethylbenzene
601-043-00-3
202-436-9 95-63-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2