Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Dinoprost, trometamol salt
254-002-3 38562-01-5
Acute Tox. 4
Repr. 1B
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-[[4-[(6,7-dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phenyl]ethylamino]propiononitrile
246-660-5 25150-28-1
Not Classified
Notified C&L View details
β-d-Glucopyranoside, 1a,1b,2,5a,6,6a-hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl, [1aS-(1aα,1bβ,2β,5aβ,6β,6aα)]-
254-247-6 39012-20-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-Oxazolidinepropanoic acid, 2,5-dioxo-, phenylmethyl ester, (4S)-
608-678-5 3190-71-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Methyldiacetoxyisopropoxy silane
442-070-9
Flam. Liq. 3
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
3-methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone
201-708-4 86-92-0
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
bensulide (ISO)
O,O-diisopropyl 2-phenylsulphonylaminoethyl phosphorodithioate
015-083-00-9
212-010-4 741-58-2
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
proteinase, microbial neutral
647-013-00-3
232-966-6 9068-59-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
4-(1-phenylethyl)-o-xylene
228-249-2 6196-95-8
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with m-phenylenebis(methylamine)
500-302-7 113930-69-1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
sodium 2-benzoyloxy-1-hydroxyethane-sulfonate
607-294-00-5
410-680-4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
Sodium [4-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(1-)
301-445-6 94021-51-9
Notified C&L View details
5-isopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
248-232-3 27115-74-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
propyzamide (ISO)
3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamide
616-055-00-4
245-951-4 23950-58-5
Carc. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
dipotassium hexachloroplatinate
078-007-00-3
240-979-3 16921-30-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
cartap hydrochloride
616-017-00-7
239-309-2 15263-52-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Simethicone
617-098-1 8050-81-5
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium octyl sulphate
205-535-5 142-31-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
1-(m-chlorophenyl)piperazine
229-654-7 6640-24-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Benzothiazol-2-ylguanidine
219-955-1 2582-07-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Iron oleate
245-591-8 23335-74-2
Not Classified
Notified C&L View details
1-(2-carboxylatoethyl)-2-(heptadec-8-enyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-1H-imidazolium
267-569-7 67892-37-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Octaaluminium zirconium octachloride icosahydroxide
308-576-8 98106-55-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
224-132-5 4208-80-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-acetyl-1-methylpyrrole
213-247-6 932-16-1
Not Classified
Notified C&L View details
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
3,4-dihydroxy-5-(3-methylbut-2-enyl)-2-(3-methyl-1-oxobutyl)-4-(4-methyl-1-oxopent-3-enyl)cyclopent-2-en-1-one
247-072-1 25522-96-7
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., 2-sulfoethyl esters, sodium salts
287-024-7 85408-62-4
Not Classified
Notified C&L View details
Hedeoma pulegioides, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Hedeoma pulegioides, Labiatae.
289-915-6 90045-53-7
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
481-950-7
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate
212-728-8 860-22-0
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-bis[[1-[[(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonic acid
285-187-9 85030-61-1
Not Classified
Notified C&L View details
Natural gas, sweetened, liquefied
305-828-9 95046-41-6
Flam. Gas 1
Press. Gas (Ref. Liq.)
GHS02
Notified C&L View details
guanidine;2-hydroxyiminopropanedinitrile
618-892-0 92972-47-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-(2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-ylmethylthio)propionitrile
608-021-00-2
403-710-2 76823-93-3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
3-(2-dodecenyl)succinic anhydride
243-296-9 19780-11-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Iron tribromide
233-089-1 10031-26-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with 4,4'-isopropylidenediphenol -1-chloro-2,3-epoxypropane co-oligomer, tall-oil fatty acids, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine
500-296-6 106906-26-7
Aquatic Acute 1
GHS09
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treated
Distillate aromatic extract (treated)
[A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contact or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50. This stream is likely to contain 5 wt.% or more 4-6 membered ring aromatic hydrocarbons.]
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contact or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50. This stream is likely to contain 5 wt. % or more 4-6 membered ring aromatic hydrocarbons.
649-542-00-5
296-437-1 92704-08-0
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Ethyl hexa-2,4-dienoate
219-258-2 2396-84-1
Not Classified
Notified C&L View details
(R,S)-5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-phenyl)-4-trifluoromethanethio-1H-pyrazole-3-carbonitrile
601-662-9 120067-83-6
Not Classified
Notified C&L View details
(acetylthio)succinic anhydride
230-135-2 6953-60-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,5-dichloro-4-fluoroaniline
220-345-2 2729-34-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 3
STOT SE 3
GHS06 GHS07
Notified C&L View details
Amides, tall-oil fatty, N-(hydroxyethyl)
268-950-0 68155-22-6
Eye Dam. 1
Notified C&L View details
2-(methylnitroamino)ethyl nitrate
241-168-7 17096-47-8
Expl. 1.1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS01 GHS07
REACH registration C&L View details
cinerin II
3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
613-026-00-8
204-454-2 121-20-0
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-
609-173-2 3575-80-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
4,6-di-tert-butylresorcinol
226-366-3 5374-06-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)
205-381-9 139-89-9
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
4-benzyloxyaniline hydrochloride
257-170-6 51388-20-6
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.