Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Tibolone

EC / List no.: 227-069-1 CAS no.: 5630-53-5
Information source
# Suspected carcinogen: CAESAR Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (moderate reliability) # Suspected hazardous to the aquatic environment: Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.2657 mg/L (moderate reliability); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-2 (between 1 and 10 mg/l) (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 3.21 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 3.37 mg/L # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected toxic for reproduction: CAESAR developmental toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (good reliability)

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.