Organisera sig för uppdaterade registreringsunderlag

The registration dossier has to reflect the current knowledge on how your substance can be used safely at production sites and by users throughout the supply chain. This means­­­­­­­­ that after you have successfully submitted a registration and received your registration number, you still have work to do.

 

Organisera dig inom ditt företag

Du är ansvarig för att hålla din registrering uppdaterad. Informationen om ditt företag, sammansättningen på ämnet så som du tillverkar eller importerar det, och vad dina kunder använder det till, är exempel på sådana delar i din registrering som du måste ha hand om själv.

Du behöver ha processer, system och varningar på plats i företaget, så att du kan identifiera när du måste göra ändringar av din registrering. Exempelvis bör du inrätta en process för att få och analysera återkoppling från dina kunder, och följa upp den vetenskapliga litteraturen om ditt ämne.

Du måste uppdatera ditt underlag, i IUCLID-format, t.ex. i följande fall:

 • Du ändrar din råvara, produktionsprocess eller leverantör och ditt ämne nu till följd av det innehåller olika (farliga) orenheter eller (mindre) beståndsdelar.
 • Du ändrar importen av eller produktionsvolymen på ditt ämne. Ditt underlag måste alltid innehålla den senaste mängdinformationen, så rapportera både minskningar och ökningar.
 • Om din volym ökar och kommer upp till det högre mängdintervallet, finns det två möjliga situationer:
  • De uppgifter som behövs är redan tillgängliga genom den gemensamma registreringen: Informera dina medregistranter (inklusive den ledande) vilka ytterligare studier du behöver, och skaffa tillgång till de nödvändiga uppgifterna från dem, t.ex. genom att köpa relevant tillstånd om tillgång.
  • Uppgifterna är inte tillgängliga genom den gemensamma registreringen: Skicka en förfrågan till Echa. Du får i) information om vilka uppgifter som är tillgängliga i den gemensamma registreringen, ii) uppgifter som lämnats in mer än tolv år tidigare.

   Om inget av detta är aktuellt måste du överväga hur du ska fylla dataluckorna.

 • Du får höra av dina kunder att det finns nya användningar. I ett sådant fall kan du också behöva uppdatera kemikaliesäkerhetsrapporten.
 • Du behöver uppdatera informationen gällande en egenskap som du har valt bort i det gemensamma inlämnandet.
 • Din leverantör omformulerar en blandning som du importerar. Du kan behöva anmäla att import av ett ämne har upphört.
 • Du får kännedom om ny information om ditt ämnes egenskaper som dina medregistranter och den ledande registranten behöver bli uppmärksammade på. Du behöver komma överens om hur den gemensamma delen av registreringen ska uppdateras.

Du måste lämna in alla uppdateringar av din registrering till Echa genom Reach-IT utan onödigt dröjsmål.

De flesta uppdateringar av underlaget är kostnadsfria. Det är dock en avgift på uppgradering av mängdintervall.

 

Samarbeta med dina medregistranter

Alla medregistranter (ledande och medregistranter) har ett gemensamt ansvar för att hålla den gemensamma delen av registreringen uppdaterad. Den utgörs av information om ämnets fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper, klassificering och märkning samt vägledning om säker användning.

Du bör ha ett samarbetsavtal upprättat för att förvalta arbetet. Dessutom leder några av uppdateringarna till nya kostnader, så du måste ha en mekanism för att komma överens med dina medregistranter om hur dessa kostnader ska delas.

Den gemensamma delen av registreringen måste uppdateras, i IUCLID-format, exempelvis i följande fall:

 • Du får kännedom om nya farliga egenskaper hos ämnet, t.ex. under den regelbundna litteraturgenomgången eller efter att du fått ny information förmedlad av en kund.
 • En gemensamt inlämnad kemikaliesäkerhetsrapport måste uppdateras, exempelvis efter att det identifierats nya användningar eller användningar som det avråds från.
 • Klassificeringen och märkningen av ditt ämne ändras, t.ex. till följd av ändringar av förordningen om klassificering och märkning eller när det blir ny information tillgänglig om de farliga egenskaperna.
 • Ett företag i det gemensamma inlämnandet ökar sin produktionsvolym och övergår till ett högre mängdintervall. Om informationen som behövs för registrering i det högre mängdintervallet ännu inte är tillgänglig i det gemensamma inlämnandet, måste den tas fram och inkluderas i underlaget. Medregistranterna måste godkänna tillvägagångssättet. Som allra minst måste du fråga samtliga registranter i det gemensamma inlämnandet om de har någon relevant information eller också tänker övergå till ett högre mängdintervall.
 • Echa eller en medlemsstat begär ytterligare information från medregistranterna under en underlags- eller ämnesutvärdering. Medregistranterna behöver godkänna tillvägagångssättet.

Alla uppdateringar av den gemensamma delen av registreringen måste lämnas av den ledande registranten genom Reach-IT utan onödigt dröjsmål eller senast vid den tidsfrist som anges i myndighetens beslut.

Dessa uppdateringar av underlag är kostnadsfria, utom om du gör en begäran om att viss information ska hållas konfidentiell.

 

Bild
Kom ihåg att hålla all din administrativa information – t.ex. informationen om din juridiska person, adress och kontaktperson – i Reach-IT uppdaterad. På så sätt kan myndigheterna och dina medregistranter alltid nå dig angående din registrering.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)