Exponeringsbedömning och riskkarakterisering

Du måste utföra exponeringsbedömning och riskkarakterisering för ämnen som registrerats för över tio ton per år, om de har klassificerats som farliga, som långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen, eller som mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen.

 

Alla faror i exponeringsbedömningen och riskkarakteriseringen måste finnas med
 • Din exponeringsbedömning och riskkarakterisering måste täcka alla identifierade faror baserat på standardinformationskraven och de får inte vara begränsade till klassificerade faror.
 • De identifierade farorna går utöver faror som motiverar klassificering och innefattar
  • faror för vilka det för närvarande inte finns några klassificeringskriterier, men där det finns bevis på att ämnet kan orsaka negativa effekter (gäller ofta mark och sediment),
  • faror för endpoints där det finns klassificeringskriterier men där dosen/koncentrationen som utlöser effekter vid tester är lägre än tröskelvärdet för klassificering, vilket innebär att ämnet inte klassificeras för endpointen.

 

Rapportera resultatet av din exponeringsbedömning och riskkarakterisering i kemikaliesäkerhetsrapporten
 • Kemikaliesäkerhetsrapporten (CSR) och säkerhetsdatabladet (SDS) måste innehålla information om alla identifierade faror, inte bara de faror som leder till en klassificering enligt CLP-förordningen.

 

Återspegla realistisk användning och användningsförhållanden i kemikaliesäkerhetsrapporten
 • Rapportera all användning och information om motsvarande användningsförhållanden.
 • Se till att beskrivningen av användningen är tydlig och överensstämmer med användningen av det kemiska ämnet i distributionskedjan.
 • Vid en exponeringsbedömning för miljön anger du en lämplig beskrivning av de användningsförhållanden som ledde till den antagna avgivningstakten för det kemiska ämnet i miljön.
 • Om ditt kemiska ämne är långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT) beskriver du på ett tydligt sätt i kemikaliesäkerhetsrapporten hur du ska minimera utsläppet.
 • När du tar fram en härledd nolleffektnivå (DNEL) eller en uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC), motiverar och dokumenterar du eventuella avvikelser från de standardbedömningsfaktorer som presenteras i Reach-vägledningen i kapitel R.8 och kapitel R.10 med vetenskapliga argument som är specifika för ämnet.
 • När du använder en modell för att beräkna exponeringen säkerställer du att modellen tillämpas på ditt ämne. Använd lämpliga modellparametrar och motivera detta val.
 • Se till att dina exponeringsscenarier i kemikaliesäkerhetsrapporten är transparenta, specifika och uttömmande. Driftsförhållanden och riskhanteringsåtgärder måste anges tillräckligt detaljerat och säkerställa säker användning.
 • Använd inte verktyg på nivå 1 vid massproduktion av exponeringsscenarier på ett automatiserat sätt, eftersom detta lätt kan leda till vilseledande riskhanteringsråd i exponeringsscenarierna.

 

Se till att din användningsbeskrivning omfattar all användning av ämnet
 • Beskriv all användning av ämnet under dess livscykel.
 • Ge en kort allmän beskrivning av identifierade användningar av ämnet i avsnitt 3.5 i IUCLID.
 • Se till att de korta rubrikerna i exponeringsscenarierna överensstämmer med användningsbeskrivningen i avsnitt 3.5 i IUCLID, exponeringsscenariets bilaga och avsnitt 1.2 i det utökade säkerhetsdatabladet.

 

Ange användningsinformation som är relevant, tydlig och lättförståelig
 • Beskriv all faktiskt relevant användning.
 • Ange intuitiva användningsnamn, företrädesvis med terminologi som är känd i din bransch.
 • Ge en kort förklaring om processen eller aktiviteterna som omfattas av användningen. Förlita dig inte enbart på standarddeskriptorer för användning. De är för allmänna för att tydligt kunna informera myndigheter och kunder om användningen.
 • Om du är en deltagande registrant kontrollerar du att användningsbeskrivningen i ditt IUCLID-underlag täcker den process som du vill registrera. Kopiera inte användningsbeskrivningen från andra registranter eller den allmänna kemikaliesäkerhetsrapporten för ditt ämne, då detta kan leda till ett högt antal inkonsekvenser.
 • Om du registrerar ämnet som en intermediär behöver du inte rapportera någon konsumentanvändning, yrkesmässig användning eller användning av ämnet i en varas livscykel, då dessa användningar är oförenliga med ämnets status som intermediär.
 • Genom att välja rätt nivå för indelningen i användningar gör du det möjligt att kommunicera säkerhetsinformationen på ett riktat sätt till användargrupperna.
  • För liten indelning kan leda till komplexa och för försiktiga exponeringsscenarier.
  • För stor indelning kan leda till upprepning eller återgivning av samma allmänna exponeringsscenarieinformation.

 

Beskriv realistiska användningsförhållanden i din exponeringsbedömning
 • Identifiera användningsförhållanden och säkerställ riskkontroller för varje användning som beskrivs, samt beräkna exponeringen för både människor och miljö under dessa förhållanden

 • Använd den tillgängliga informationen för att skapa exponeringsbedömningens indata: SERC (Specific Environmental Release Categories) för miljön, SCED (Specific Consumer Exposure Determinants) för konsumenter, samt användningskartor och relaterade SPERC, SWED och SCED.

 

Dra nytta av användningskartor
 • Användningskartor tas fram på branschnivå och ger en kort beskrivning av de huvudsakliga användningar som är relevanta för branschen – dra nytta av dem i din registrering:
  • De använder en godkänd mall som kan göras tillgänglig även i Chesar-format (Echas kemikaliesäkerhetsbedömnings- och rapporteringsverktyg).
  • De ger information om användning och användningsförhållanden och återspeglar relevant och realistisk information. De kan även matas in i din kemikaliesäkerhetsbedömning (CSA).
 • Kom ihåg att användningar som inte finns med i någon användningskarta ändå måste beskrivas enligt gällande användningsförhållanden och ingå i kemikaliesäkerhetsbedömningen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)