Utkast till rekommendation för införande i tillståndsförteckningen och samråd

Utkast till rekommendation för införande i tillståndsförteckningen och samråd

Utkast till rekommendation för införande i tillståndsförteckningen och samråd

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) prioriterar ämnen från kandidatförteckningen för att avgöra vilka som ska upptas i tillståndsförteckningen (bilaga XIV i Reach-förordningen) och för vilka det således krävs tillstånd. Echa lämnar regelbundet in rekommendationer till Europeiska kommissionen, som beslutar om vilka ämnen som ska upptas i tillståndsförteckningen.

Prioritet ges normalt sett för ämnen med PBT- eller vPvB-egenskaper, vitt spridd användning eller i stora mängder. Tillståndsförfarandets effektivitet när det gäller reglering för att skydda människors hälsa och miljön beaktas dock också.

Förslag till rekommendation omfattar bland annat denna information:

  • Slutdatum från och med när utsläpp på marknaden och användning av ett ämne är förbjudet, såvida inte ett tillstånd har utfärdats eller användningen är undantagen från tillstånd.
  • Sista ansökningsdatum då ansökningar ska vara mottagen om sökanden vill fortsätta med utsläpp på marknaden eller användning av ämnet efter slutdatumet.
  • Omprövningsperioder för viss typ av användning, om några
  • Typer av användning som är undantagna från krav på tillstånd, om några

De som vill lämna in synpunkter om förslaget till rekommendation kan göra så senast tre månader efter datumet för offentliggörande.

Medlemsstatskommittén förbereder sitt yttrande om förslaget till rekommendation genom att beakta de inkomna synpunkterna.

Kommitténs yttrande och de synpunkter som inkommer under det offentliga samrådet kommer att hjälpa Echa att slutföra dess rekommendation som kommer att läggas fram till Europeiska kommissionen för ett beslut om de ämnen som ska upptas i tillståndsförteckningen.

Undantag

Det finns vissa allmänna undantag från kravet på tillstånd. Förutom dessa allmänna undantag kan Echa föreslå ämnen och använda sig av specifika undantag om det föreligger andra gemenskapslagstiftningar som tillhandahåller minimikraven för tillbörlig kontroll av riskerna och för skydd av människors hälsa eller miljön. Dessa undantag kommer att tas upp i förteckningen grundat på den rekommendation som Echa lägger fram till Europeiska kommissionen.

  • Allmänna undantag från kravet på tillstånd
There are currently no ongoing consultations.
 
Barium diboron tetraoxide 237-222-4 13701-59-2 07/02/2024 07/05/2024 Details
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof - - 07/02/2024 07/05/2024 Details
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 278-355-8 75980-60-8 07/02/2024 07/05/2024 Details
Melamine 203-615-4 108-78-1 07/02/2024 07/05/2024 Details
S-(tricyclo[5.2.1.0-(2,6)]deca-3-en-8(or 9)-yl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate 401-850-9 255881-94-8 07/02/2024 07/05/2024 Details