Utvärdering av registreringsunderlag

Processen för att utvärdera registreringsunderlag, och i synnerhet kontrollen av att kraven är uppfyllda, bidrar till att ta fram relevanta uppgifter om kemikalier och till att ingjuta förtroende bland allmänheten för att industrin tar ansvar för att garantera säkerheten vad gäller de ämnen som den tillverkar och importerar. Echa och Europeiska kommissionen har offentliggjort en gemensam handlingsplan för utvärdering av Reach i syfte att ta itu med den bristande kravuppfyllnaden vad gäller informationen i registreringsunderlag.

Echa kommer att senast 2023, för alla registreringar i mängdintervallen över 100 ton/år, och senast 2027, för mängdintervallen 1–100 ton/år, systematiskt ha undersökt alla registreringsunderlag som lämnades in före tidsfristen 2018 och ha genomfört en kontroll av att kraven är uppfyllda avseende alla ämnen för vilka det på grund av avsaknad av uppgifter inte går att fastställa om ämnet inger betänkligheter eller om det är av låg prioritet för ytterligare regleringsåtgärder. Enligt handlingsplanen krävs det dessutom ett åtagande från myndigheterna att effektivisera processen och från industrin att se över sina underlag och ta fram ytterligare information utifrån behov.

Reach innebär ett krav på EU-företag som tillverkar och importerar kemikalier att bedöma sina kemikalier och föreslå riskhanteringsåtgärder. Denna bedömning måste dokumenteras i ett registreringsunderlag som företagen måste utarbeta och lämna in till Echa. Information om egenskaper och användningar ska finnas om alla kemikalier som tillverkas eller importeras i mängder på ett ton eller mer per år.

Under utvärderingen av registreringsunderlag kontrollerar Echa att den information som anges i Reachförordningens standardiserade informationskrav finns tillgänglig i underlaget eller läggs fram i ett testningsförslag. Denna information är avgörande för att förstå om en kemikalie kan utgöra en risk för människors hälsa eller för miljön.

Utvärderingen av registreringsunderlag består av två processer: kontroll av att kraven är uppfyllda och granskning av testningsförslag.

Categories Display