Beslut under ämnesutvärderingen

Ämnesutvärderingen utförs av EU-medlemsstaterna. Syftet är att klargöra betänkligheter avseende säker användning av ett ämne. Den utvärderande behöriga myndigheten kan begära information utöver standardinformationskraven för att fastställa om användningen av ämnet utgör en risk för människors hälsa eller miljön. Utvärderingen kan leda till regleringsåtgärder avseende riskhanteringen.

 

Underlätta processen för ämnesutvärdering
  • Uppdatera registreringsunderlaget så snart som möjligt om du ser att en ämnesutvärdering är planerad för ditt ämne. I den löpande handlingsplanen för gemenskapen (CoRAP) visas vilka kemiska ämnen som ska utvärderas under en treårsperiod.
  • Undvik att skicka underlagsuppdateringar efter att den utvärderande behöriga myndigheten har startat utvärderingens tolvmånadersperiod.
  • Om utvärderingen redan har startats men ny information måste tas med i underlaget, bör man först komma överens med den utvärderande medlemsstaten om och hur en ny underlagsuppdatering kan övervägas.
  • Försök att tala med en röst. Ett enda bidrag för alla registranter av ett kemiskt ämne ger en smidigare beslutsprocess.
  • Om beslutet innebär att du ska skicka den fullständiga undersökningsrapporten bör du rapportera undersökningarna uttömmande så att den utvärderande behöriga myndigheten kan göra en oberoende bedömning. Skicka alltid uppgifterna i form av en fyllig rapportsammanfattning.
  • Observera att den utvärderande behöriga myndigheten kommer att initiera en uppföljande utvärdering av det uppdaterade registreringsunderlaget.
  • Den behöriga myndigheten kommer att bedöma om den nya informationen motsvarar begärandena i beslutet och klargör betänkligheterna.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)