Vem är det som ansvarar för kemikaliesäkerheten?

Tusentals kemikalier, naturligt förekommande och syntetiska, används i vardagsprodukter för att förbättra vår livskvalitet. Heltäckande information har kanske inte alltid varit tillgänglig om de effekter dessa kemikalier har på vår hälsa och på miljön. Medlemsstaterna i EU enades år 2006 om en ny kemikalielagstiftning, Reach. Ett av syftena var att få fram information om alla kemikalier som används inom EU, så att de kan användas på ett säkert sätt och så att de mest farliga av dem kan fasas ut.

Målet: Säker användning av kemikalier

Utan tillräcklig kontroll kan kemikalier med farliga egenskaper återfinnas på platser där de inte hör hemma: i människokroppen, i växter, i djur, i vatten och i jord. För att ta itu med situationen krävs enligt Reach att företag ökar sin kunskap om de kemikalier de tillverkar och vidarebefordrar uppgifterna till sina kunder. Detta förbättrar vår förståelse för och ökar medvetenheten om kemikalier och deras risker.

För att åstadkomma säker användning av kemikalier har många aktörer ett delat ansvar.

 

Industrins ansvar

Industrin ansvarar för att hantera riskerna med kemikalier och tillhandahålla säkerhetsinformation om dem. Enligt Reach måste tillverkare och importörer samla in och vidarebefordra information om kemikaliernas egenskaper, så att användarna kan hantera dem på ett säkert sätt. Industrin måste även rätta sig efter skyddsåtgärder såsom begränsningar och tillstånd.

Förordningen för klassificering, märkning och förpackning (CLP) kräver att farorna måste kommuniceras tydligt till arbetstagare och konsumenter inom EU. Industrin måste identifiera de eventuella farliga egenskaper som deras kemikalier (ämnen eller blandningar) har och som kan orsaka skador på människor eller miljö. De måste klassificera dem i linje med de identifierade farorna. Farliga kemikalier måste märkas på lämpligt sätt så att användare, både arbetstagare och konsumenter, tydligt kan förstå deras effekter och göra informerade val om produkten de köper eller använder.

Enligt biocidförordningen (BPR) måste leverantörer av verksamma biocidämnen tillhandahålla information om ämnet. Alla biocidprodukter måste ha tillstånd från Echa eller en nationell myndighet innan de kan släppas ut på marknaden. De verksamma ämnena som biocidprodukten innehåller måste tidigare ha godkänts.

Echas roll

Echa agerar som en centralpunkt när det gäller hanteringen av information från industrin. Myndigheten publicerar information på sin webbplats om de kemikalier som hittills har registrerats enligt Reach samt deras klassificerings-, märknings- och förpackningskrav. På Echas webbplats finns även information om biocidämnen och biocidprodukter.

Förutom hanteringen av den offentliga databasen utvärderar Echa även informationen från industrin om de kemikalier som de producerar och samordnar arbetet med godkännande och tillstånd för biocider. I de fall data är otillräckliga kan Echa begära mer information. Genom att öka kunskapen och höja medvetenheten kommer de farligaste kemikalierna med tiden att fasas ut och ersättas med säkrare alternativ.

Nationella myndigheter

De behöriga myndigheterna i medlemsstaten har en central roll när det gäller att säkerställa säker användning av kemikalier. De har ett nära samarbete med Echa och EU-kommissionen. Nationella myndigheter utvärderar registrerade ämnen och är delaktiga vid antagandet av Echas utvärderingsbeslut. Medlemsstater kan föreslå begränsningar för kemikalier om deras risker behöver behandlas på EU-nivå. De kan även föreslå att ämnen blir identifierade som ämnen som potentiellt inger mycket stora betänkligheter. Medlemsstater utvärderar likaså ansökningar som är relaterade till biocider.

De nationella tillståndsmyndigheterna ansvarar för att se till att företagen följer kemilagstiftningen.

Säkerhet i ett internationellt sammanhang

Även om EU har den mest ambitiösa kemilagstiftningen i världen, är man inte ensam om att försöka minsta riskerna med kemikalier. Echa samarbetar på internationell nivå för att hantera kemikaliesäkerheten genom ömsesidiga överenskommelser som tagits fram inom FN.

Kopplingar till annan EU-lagstiftning

Utvärdering av farliga kemikalier enligt Reach är endast ett sätt att kontrollera dem. Reach ger en allmän strategi för att minska antalet farliga kemikalier som används i hela Europa. Detta är naturligtvis fördelaktigt när det gäller ambitionerna med annan EU-lagstiftning.