Vilka kemikalier inger betänkligheter?

 

Inledning

Alla kemikalier som potentiellt skulle kunna orsaka skador anses vara farliga. Vissa kemikalier kan orsaka olika typer av skador, allt från mild hudirritation till cancer. De kan också ha en betydande påverkan på miljön, vilket inbegriper luft, vatten och mark, samt en skadlig effekt på växter och djur.

En kemikalie kan endast skada vår hälsa eller vår miljö om vi exponeras för den. För att skydda oss själva från farliga kemikalier måste vi hantera dem på ett lämpligt sätt så att exponeringen kan reduceras till en godtagbar nivå, eller så måste de ersättas med säkrare alternativ.

Ett ämne klassificeras på EU-nivå när det har vissa skadliga egenskaper. Det fullständiga registret över klassificerade ämnen finns på Echas webbplats. Du kan också hitta information om hur sådana ämnen bör vara märkta.

En mängd olika föreskrivande skyddsåtgärder gäller för farliga kemikalier enligt Reach och annan EU-lagstiftning.  Det finns till exempel begränsningar för leverans till konsumenter av många farliga ämnen. Andra kan endast släppas ut på marknaden om en särskild användning har godkänts.